Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường đồng thuận xã hội


Ngày cập nhật: 23/05/2019 06:07:06

 (QT) - Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện Cam Lộ phát động ngày càng đi vào cuộc sống thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư…, được Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở địa bàn khu dân cư bằng những việc làm cụ thể, có tác động thiết thực gắn kết cộng đồng, làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thấm sâu vào đời sống các tầng lớp nhân dân, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phóng vấn Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ HOÀNG BÁ TIỆU  về những kinh nghiệm đổi mới trong thực hiện công tác này và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

 

- Thưa ông! Nhiệm kì 2014-2019 được đánh giá là nhiệm kì hoạt động đầy sôi động của công tác mặt trận huyện Cam Lộ. Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc huyện đạt được thời gian qua?

 

- Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam gần 90 năm qua, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận xã hội thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện Cam Lộ phát động ngày càng đi vào cuộc sống thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư…, được Mặt trận và các tổ chức thành viên huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở địa bàn khu dân cư bằng những việc làm cụ thể, có tác động thiết thực gắn kết cộng đồng, làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thấm sâu vào đời sống các tầng lớp nhân dân, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nét nổi bật trong hoạt động của Mặt trận huyện Cam Lộ nhiệm kì 2014- 2019 là thực hành dân chủ trong khu dân cư ngày càng rõ nét và hiệu quả. Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 5 vấn đề Mặt trận tham gia theo Kế hoạch số 38-KH/ HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ về “đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, phần việc trọng tâm theo Chương trình hành động số 14 - CTr/HĐ của BCH Đảng bộ huyện khóa XV”, Ủy ban MTTQ các cấp hướng hoạt động về cơ sở, huyện sâu sát địa bàn khu dân cư, xã sâu sát hộ gia đình, tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo phương châm hành động “sâu sát, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả” và tinh thần “4 có”: Có con người cụ thể; có thời gian cụ thể; có công việc và địa bàn cụ thể; có kết quả cụ thể. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 59/113 khu dân cư đăng kí thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 52,2%. Huyện đã hoàn thành vượt mức kế hoạch hỗ trợ xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo; 8/9 xã, thị trấn cơ bản xóa xong nhà tạm bợ, dột nát cho hộ cận nghèo. Đặc biệt, đến cuối năm 2018 có 8/8 xã đạt 152/152 tiêu chí về đích nông thôn mới, góp phần quan trọng để huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020. Thông qua xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo; hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh kiểu mẫu; các mô hình họ tộc không có người vi phạm pháp luật, tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu …, đã phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận trong cộng đồng dân cư, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

 

- Với vai trò là liên minh chính trị; là tổ chức rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; cơ sở chính trị của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ đã có những đổi mới như thế nào để làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thưa ông?

 

- Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, xây dựng và củng cố tổ chức vững mạnh, Ủy ban Mặt trận huyện Cam Lộ đã xây dựng Đề án số 01/DA-MTTQ ngày 5/4/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trong giai đoạn mới”. Kết quả thực hiện đề án đã đổi mới hình thức tập hợp, vận động, lấy lực lượng chủ chốt của đoàn viên, hội viên làm nòng cốt trong sinh hoạt, hội họp; đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong đảm nhiệm các công trình, phần việc cụ thể…, từ đó, nâng cao trách nhiệm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, đảm bảo dân chủ, đoàn kết trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Nhờ đó, tỉ lệ đoàn viên, hội viên hoặc đại diện hộ gia đình tham gia các cuộc sinh hoạt, hội họp ở địa bàn khu dân cư tăng 10-15% so với trước. Tỉ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, hội ở khu dân cư khá cao, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức sinh hoạt, hội họp của ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn, hội và ban thôn đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; quy chế dân chủ được tôn trọng và phát huy, qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, bức xúc trong nhân dân, cổ vũ động viên và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành phát động.

 

Người dân Bản Chùa, xã Cam Tuyền, Cam Lộ luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phươngẢnh: PV

 

Những tác động tích cực từ Đề án 01/ DA-MTTQ của Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ đã tăng cường tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, chăm lo và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, các nhân sĩ, trí thức, người dân tộc thiểu số, tín đồ, chức sắc tôn giáo; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng trong thời kì mới.

 

- Thưa ông! Nhiệm kì 2019-2024 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng Cam Lộ phát triển nhanh và bền vững?

 

- Mục tiêu tổng quát của Mặt trận các cấp huyện Cam Lộ trong nhiệm kì 2019-2024 là tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đồng thuận, xây dựng phong trào tập hợp, thống nhất hành động để phát huy sức mạnh thực hiện mục tiêu phát triển huyện nông thôn mới, đô thị văn minh theo hướng công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ nông nghiệp, tạo thế và lực đưa Cam Lộ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

 

Để thực hiện mục tiêu đó, nhiệm vụ hoạt động của Mặt trận các cấp huyện Cam Lộ là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01/ĐAMTTQ của Ủy ban Mặt trận huyện “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp quần chúng nhân dân trong giai đoạn mới”; hiệp thương thống nhất với các tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng quê hương. Động viên nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, trọng tâm là tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 02-NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện và Đề án 01/ĐA-UBND của UBND huyện về “Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh của địa phương giai đoạn 2016 - 2020” gắn với thực hiện Kế hoạch số 38-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, phần việc trọng tâm theo Chương trình hành động số 14 - CTr/HĐ của BCH Đảng bộ huyện khóa XV”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu làm cho người dân hạnh phúc, hướng vào thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cơ quan, doanh nghiệp “5 an toàn”: An toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nghị quyết đại hội đảng các cấp huyện Cam Lộ đề ra.

 

- Xin cảm ơn ông!

 

Nguyễn Thanh Hải (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ