Mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh to lớn cho sự phát triển của quê hương


Ngày cập nhật: 23/05/2019 05:58:00

* ĐÀO MẠNH HÙNG, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ

 

(QT) - Nhiệm kì 2014-2019, mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, tỉnh, huyện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng; sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong toàn huyện Cam Lộ đã phát huy truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam gần 90 năm qua, tiếp tục mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo sức mạnh to lớn cho sự phát triển của quê hương.

 

Có thể khẳng định, đóng góp to lớn của hoạt động Mặt trận các cấp huyện Cam Lộ nhiệm kì qua không chỉ đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân bằng công tác tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức, mà còn thông qua các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, các cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, khẳng định được vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong lòng nhân dân. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi, động viên nhân dân di dời hàng trăm ngôi mộ ra khỏi đất ở và đất sản xuất để quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đóng góp hơn 19 tỉ đồng và hiến 125.306 m2 đất; 34.884 công lao động; 27.304 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại; duy trì, nâng cấp hệ thống công trình thắp sáng đường quê ở 104/113 khu dân cư, xây dựng các thiết chế văn hóa, khu dân cư sángxanh- sạch- đẹp.

 

Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 8/8 xã về đích nông thôn mới; hoàn thành 152/152 tiêu chí nông thôn mới cấp xã, 5/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Công tác chỉnh trang nông thôn, đô thị được tiến hành thường xuyên, có 59/113 khu dân cư đăng kí xây dựng khu dân cư nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu, đạt 52,2%. Cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo”, chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cao, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Huyện Cam Lộ hoàn thành vượt mức kế hoạch hỗ trợ xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn; 8/9 xã, thị trấn cơ bản xóa xong nhà tạm bợ, dột nát cho hộ cận nghèo. Nhờ thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo và các cuộc vận động giúp đỡ thiết thực cho người nghèo nên tỉ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm của huyện giảm từ 1,5- 2,5%; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc...

 

Cùng với sự đóng góp chung cho chương trình phối hợp thống nhất hành động do Mặt trận chủ trì, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong huyện đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng động viên, phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng xã hội học tập, chăm sóc giúp đỡ gia đình có công với nước, người có hoàn cảnh khó khăn...

 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc của địa phương, đồng thời tham gia giám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đặc biệt trong nhiệm kì qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công an huyện đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, Hội đồng Giáo xứ Phước Tuyền phát động phong trào “Phật giáo huyện Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới” và “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”, đã tập hợp được các tôn giáo vào Mặt trận, phát huy sự tham gia tích cực của đồng bào tôn giáo trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Cán bộ và nhân dân Cam Lộ trong ngày hội của quê hươngẢnh: PV

 

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên huyện Cam Lộ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động trên các lĩnh vực công tác, chú trọng các nội dung nhiệm vụ sau: Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và đôn đốc, giám sát việc xử lí, giải quyết, tạo đồng thuận trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nêu cao vai trò, uy tín của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp xây dựng quê hương. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

 

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân ở cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng với Đảng bộ, chính quyền trong toàn huyện phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo và giảm nghèo bền vững; củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân; đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; thực hiện có chất lượng, hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 

Mặt trận Tổ quốc huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hoàn thiện cơ chế phối hợp công tác giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên cùng cấp và các tổ chức không là thành viên của MTTQ Việt Nam ở địa phương; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả phù hợp với yêu cầu của công tác vận động quần chúng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chung, vì sự phát triển bền vững của quê hương Cam Lộ.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ