Bước chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Quảng Trị


Ngày cập nhật: 22/05/2019 06:29:45

(QT) - Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ của Chỉ thị 05-CT/ TW, 3 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mới.

 

Bộ đội giúp dân nâng cấp đường giao thông nông thônẢnh: PV

 

Trước hết, công tác học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm được cấp ủy các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị của tỉnh tiến hành nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng. Việc học tập chuyên đề hằng năm được BTV Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ. Cùng với việc học tập, quán triệt chuyên đề, các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên đăng kí nội dung làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân. Kết quả này là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

 

Bên cạnh đó, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm luôn được BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 về tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ với chủ đề “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lí cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Năm 2018, tiếp tục hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 2 nội dung: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ vậy ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ có bước chuyển biến rõ rệt. Thực hiện quy định đối với cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện bản đăng kí và cam kết cá nhân hằng năm, trong đó yêu cầu người đứng đầu, cấp ủy cấp huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện kí cam kết trách nhiệm với BTV Tỉnh ủy về rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương... Đối với đảng viên là thực hiện mẫu đăng kí tích hợp các yêu cầu, nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng: “Đăng kí và cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”.

 

Cùng với đó, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo đưa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình bồi dưỡng, cập nhật lí luận, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên các đối tượng 3,4,5 theo Quy định 164, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị; khuyến khích các cơ quan, đơn vị thực hiện chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2, tuần đầu tiên của tháng, trong đó nội dung học tập và làm theo Bác chiếm thời lượng chủ yếu trong sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 482 cơ quan, TCCS đảng trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, việc làm đó đã trở thành nền nếp, một nét đẹp văn hóa nơi công sở. Với phương châm hướng về cơ sở, nhiều địa phương cử các đồng chí huyện ủy viên, lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn. Tăng cường tổ chức đối thoại để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, nhất là những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

 

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện công tác tuyên truyền thông qua việc biên soạn và phát hành tài liệu, đề cương tuyên truyền: “Tài liệu sinh hoạt chi bộ”, sách “Làm theo lời Bác”, “Hoa đời thường”, “Kỉ yếu biểu dương các điển hình tiên tiến”, ...thực hiện tuyên truyền trên mạng xã hội, trên các trang facebook của Ban Tuyên giáo các cấp đều có đăng tải nội dung học tập và làm theo Bác; thông qua các hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, giao ban khoa giáo, giao ban công tác tuyên giáo để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo triển khai. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05; tăng cường phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, kinh nghiệm quý; đồng thời kịp thời phản ánh, phê phán những hành vi tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, phản ánh những mặt còn hạn chế trong học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, các hoạt động cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, phát động các cuộc thi kể chuyện Bác Hồ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo ấn tượng đẹp trong xã hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm tốt, việc làm hiệu quả được phát hiện, nhân rộng, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương người tốt, việc hay trong học tập và làm theo Bác.

 

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian qua còn có những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như: Một số địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị, nội dung các chuyên đề hằng năm còn chậm. Một số cấp uỷ còn lúng túng trong việc lựa chọn, đăng kí chủ đề, chủ điểm; hoặc lựa chọn chủ đề, chủ điểm nhưng nội dung còn thiếu cụ thể, chưa tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình, từ đó thiếu giải pháp để triển khai thực hiện.

 

Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân một số nơi, một số cá nhân còn chung chung, thiếu cụ thể, dẫn đến khó thực hiện, khó khăn trong đánh giá cuối năm. Một số đơn vị triển khai nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ còn dàn trải, thiếu trọng tâm nên hiệu quả chưa cao, nhiều đơn vị chủ yếu triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn là chính… Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuy đã được chú trọng, nhưng nội dung, phương thức vẫn còn đơn điệu, chưa được đổi mới, chưa thu hút đông người nghe, người xem.

 

Có thể nói, những mô hình, việc làm thiết thực hiệu quả trong học và làm theo gương Bác 3 năm qua đã góp phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Từ Quang Hóa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (14/6/2019)
Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào theo đạo (14/6/2019)
“Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao” (14/6/2019)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 30 năm xây dựng và phát triển (13/6/2019)
Nỗ lực làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ (12/6/2019)
Chung sức trẻ xây dựng quê hương (12/6/2019)
Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp vì huyện Hải Lăng giàu đẹp (12/6/2019)
Cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của Việt Nam (11/6/2019)
Xã Vĩnh Long xứng danh anh hùng (11/6/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ