Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới


Ngày cập nhật: 14/05/2019 06:24:30

(QT) - Trong quá trình phát triển quê hương, đất nước qua mỗi giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ các tầng lớp nhân dân cùng chung ý chí thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

UBMT huyện Vĩnh Linh tổ chức kí giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: PN

 

Trong 5 năm qua (2014-2019), dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Quảng Trị, MTTQVN huyện Vĩnh Linh đã phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện, hiệu quả trong chặng đường xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh.

 

Vị thế của MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở không ngừng được nâng cao trong cộng đồng dân cư. MTTQ huyện xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn… MTTQ chỉ đạo, vận động, phối hợp với các thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nên đã đạt những thành tựu quan trọng. Tính đến hết năm 2018, Vĩnh Linh có 14/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng (tăng 22,69 triệu đồng so với năm 2013). Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được huyện quan tâm chỉ đạo đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 5,26%. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… đã trở thành phong trào rộng khắp.

 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường trong các tầng lớp nhân dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bên cạnh xây dựng, phát huy vai trò của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, MTTQ huyện chăm lo bồi dưỡng, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của người dân để tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết dân tộc cũng như tăng cường quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 

Hiện nay, toàn huyện có trên 4.500 công nhân, viên chức - lao động (trong đó khu vực doanh nghiệp trên 1.400 người). Đây là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo đột phá trong công cuộc đổi mới quê hương. Giai cấp nông dân với 16.125 hội viên, là lực lượng đông đảo, có vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, phát triển nông nghiệp bền vững trong cơ chế thị trường, xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Lực lượng phụ nữ có vai trò to lớn trong xã hội và gia đình. Toàn huyện có 26.627/31.700 phụ nữ trong độ tuổi lao động. Là thành viên của MTTQ, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên, tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đắc lực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Chính sách bình đẳng giới ngày càng tiến bộ nên phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo, quản lí trong hệ thống chính trị ở địa phương. Lực lượng thanh niên là đội quân xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Huyện Vĩnh Linh có 24.705 thanh niên trong độ tuổi, chiếm 45% lực lượng lao động toàn huyện, xông xáo trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Có 5.099 đoàn viên tham gia trong các tổ chức đoàn, 6.186 thanh niên tham gia Hội Liên hiệp thanh niên. Nhiều đoàn viên, thanh niên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lập thân lập nghiệp, tiếp cận nhanh với những tri thức, khoa học, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Lực lượng cựu chiến binh có 9.330 hội viên. Đây là đội ngũ luôn tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ, chống tiêu cực, chống những luận điệu, quan điểm sai trái, phản động, kiên quyết bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và thành quả cách mạng.

 

Trong nhiệm kì qua, khối đại đoàn kết không ngừng được mở rộng và phát triển, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ngày càng tăng, đó là: Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu giáo chức… Lực lượng vũ trang đóng vai trò quan trọng vào khối đại đoàn kết. Các tổ chức đoàn thể nói trên đã kề vai sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân trong mọi hoạt động thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, góp phần gìn giữ sự bình yên cho quê hương, đất nước. Các tổ chức đoàn thể còn vận động thành viên trong gia đình, trong tổ chức của mình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chung sức bảo vệ ổn định trật tự an toàn xã hội, chống “diễn biến hoà bình”, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

 

MTTQ huyện Vĩnh Linh đổi mới hoạt động “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm, tạo được không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt mối đoàn kết cộng đồng dân cư. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc có vai trò đóng góp của đồng bào dân tộc Vân Kiều 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. MTTQ huyện vận động các thành viên, tổ chức đoàn thể, cán bộ nhân dân toàn huyện thực hiện chủ trương xoá nghèo bền vững đối với 11 bản khó khăn thuộc 3 xã miền núi nói trên.

 

Trong nhiệm kì 2019-2024, MTTQ huyện tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Phấn đấu 100% xã, thị trấn xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động phối hợp giữa UBMT với HĐND và UBND cùng cấp. Mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu/năm, tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hiện phong trào xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; UBMT huyện phấn đấu vận động đạt và vượt chỉ tiêu quỹ “Vì người nghèo” hằng năm, đẩy mạnh việc xoá nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hằng năm hỗ trợ từ 20 đến 25 mô hình phát triển kinh tế, huy động từ các nguồn lực hỗ trợ tu sửa, xây nhà đại đoàn kết cho các đối tượng.

 

Tập trung thực hiện tốt 5 chương trình hành động trong nhiệm kì: Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới; mở rộng đối ngoại nhân dân… MTTQ huyện với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển”, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng huyện Vĩnh Linh phát triển nhanh và bền vững.

 

Vũ Văn Phong

Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc (20/5/2019)
Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa” (20/5/2019)
Đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung chính trong sinh hoạt chi bộ (20/5/2019)
Học tập Bác Hồ để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống của người lao động (20/5/2019)
Đồng chí Phan Chung, người tiêu biểu của thế hệ “ở trần đánh giặc” trên quê hương Gio Linh (20/5/2019)
Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương (19/5/2019)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác (19/5/2019)
Cử hành trọng thể lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Chung (18/5/2019)
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (18/5/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ