Tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới


Ngày cập nhật: 16/03/2019 07:05:40

(QT) - Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc vào năm học 2020 - 2021, bắt đầu với học sinh lớp 1. Để bạn đọc hiểu hơn về công tác chuẩn bị các điều kiện cho chương trình giáo dục mới trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ LÊ THỊ HƯƠNG, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị.

 

- Thưa bà! Đề nghị bà cho biết khái quát về Chương trình GDPT mới sẽ được triển khai từ năm học 2020 - 2021?

 

- Theo tinh thần Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới, quy định thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa GDPT mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020- 2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

 

Ngày 26/12/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình GDPT mới. Chương trình GDPT mới đáp ứng nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 29-NQ/ TW: “Xây dựng và chuẩn hóa nội dung GDPT theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn”. Chương trình GDPT mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kì vọng. Chương trình GDPT mới sẽ giảm số môn học và hoạt động giáo dục; giảm số tiết học; giảm kiến thức kinh viện; tăng cường dạy học phân hóa - tự chọn; thực hiện phương pháp dạy học mới; đổi mới đánh giá kết quả giáo dục. Chương trình cũng phân biệt rõ hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

 

Thực hiện mục tiêu “phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng”, nội dung giáo dục được xây dựng theo hướng tích hợp ở các cấp học dưới và phân hóa theo định hướng nghề nghiệp ở cấp học trên để tạo thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn, qua đó phát triển năng lực học sinh. Lộ trình thực hiện và áp dụng Chương trình GDPT mới như sau: Năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

 

- Một trong những vấn đề dư luận quan tâm hiện nay là đội ngũ giáo viên có thể dạy tích hợp, vậy ngành GD&ĐTcó giải pháp gì trong việc chuẩn bị nhân lực để đảm bảo chương trình dạy học mới được triển khai đúng kế hoạch, thưa bà?

 

- Để triển khai Chương trình GDPT mới có hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ, ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã và đang tích cực chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, nhất là về cơ sở vật chất và đội ngũ để triển khai việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT mới theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

 

Đội ngũ giáo viên sẽ được rà soát, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình GDPT mới. Ảnh: L.T

 

Quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, tổ chức kịp thời cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kĩ nội dung Chương trình GDPT mới, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về đổi mới Chương trình GDPT tại địa phương. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học. Xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT mới; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên do Bộ GD&ĐT triệu tập và triển khai tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát, sắp xếp, duy tu, sửa chữa để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học, đẩy nhanh tiến độ xóa phòng học mượn, tạm, đảm bảo đến năm 2020-2021 cơ bản có đủ phòng học, các điều kiện khác để thực hiện đảm bảo theo mục tiêu đổi mới GDPT.

 

Dạy học tích hợp được thực hiện qua nhiều hình thức khác như tích hợp trong môn học, liên hệ mở rộng môn học, thực hiện các chủ đề tích hợp đa môn, các dự án tích hợp liên môn, đồng thời đòi hỏi sự cộng tác làm việc nhiều hơn giữa các giáo viên với nhau trong trình dạy học. Dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Việc tổ chức dạy học tích hợp trong chương trình mới góp phần giảm tải thời lượng dạy học và loại bỏ kiến thức chồng chéo giữa các môn. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả nội dung này, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp là vấn đề cần thiết, quan trọng và mang tính chiến lược lâu dài. Trong thời gian qua, Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng đã triển khai có hiệu quả việc dạy học tích hợp, chuẩn bị đón đầu cho triển khai Chương trình GDPT mới về dạy học tích hợp, cụ thể như sau: Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên về thiết kế dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp. Hội đồng bộ môn các môn văn hóa đã tổ chức nhiều chuyên đề dạy học tích hợp liên môn của các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, giáo dục công nhân, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp… Qua đó rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức dạy học tích hợp. Nhờ đó Quảng Trị cũng đã có nhiều thầy cô giáo đạt giải cao trong cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn” do Bộ GD&ĐT tổ chức trong các năm 2015-2016, 2016-2017.

 

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT nói chung và dạy học tích hợp nói riêng theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và phù hợp thực tế yêu cầu của giáo dục địa phương. Tham mưu với UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên theo lộ trình triển khai Chương trình GDPT mới. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của các môn học, cấp học đảm bảo về chất lượng, số lượng. Rà soát đội ngũ giáo viên, lập kế hoạch bồi dưỡng, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy các môn như Tin học, Công nghệ (cấp Tiểu học) Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên (cấp THCS) đáp ứng mục tiêu đổi mới.

 

- Thưa bà, được biết trong Chương trình GDPT mới có chương trình giáo dục địa phương với thời lượng 20% do các Sở GD&ĐT tự biên soạn. Vậy ngành GD&ĐT đã chuẩn bị cho chương trình này như thế nào?

 

- Giáo dục của địa phương là nội dung bắt buộc khi thực hiện Chương trình GDPT mới. Ở cấp Tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp với hoạt động trải nghiệm. Ở cấp THCS và cấp THPT, nội dung của địa phương có thời lượng 35 tiết/năm học. Thời gian qua, Sở GD&ĐT đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện nội dung giáo dục địa phương của tỉnh Quảng Trị, cụ thể:

 

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí các cấp và giáo viên về việc thực hiện nội dung giáo dục của địa phương khi triển khai chương trình mới. Xây dựng khung chương trình, nội dung giáo dục địa phương tại Quảng Trị và ban hành áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh. Nội dung của giáo dục địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những kiến thức đã học góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương.

 

Tổ chức hội thảo và tập huấn phương pháp tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương để các trường thực hiện và rút kinh nghiệm.

 

Chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch nhà trường, trong đó cụ thể hóa chương trình giáo phổ thông hiện hành, đồng thời tích hợp nội dung giáo dục của địa phương. Giao quyền chủ động và trách nhiệm cho các địa phương, trường học trong việc lựa chọn nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường, gia đình, chính quyền và xã hội. Nâng cao chất lượng dạy học nội dung giáo dục của địa phương đối với 4 môn học là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân đã triển khai nội dung giáo dục địa phương.

 

Nghiên cứu thí điểm một số mô hình dạy học tích hợp như tích hợp kiến thức môn Sinh học, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp và Lịch sử vào nội dung giáo dục của địa phương. Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp giáo dục bảo vệ môi trường, dạy học gắn với sản xuất kinh doanh, giáo dục đạo lí uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa... góp phần cùng giải quyết các vấn đề của địa phương.

 

Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm những ưu điểm, hạn chế về thực hiện nội dung giáo dục của địa phương trong thời gian vừa qua cùng với văn bản hướng dẫn chính thức của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đang xây dựng các văn bản để tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục của địa phương, trong đó có quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương và báo cáo về Bộ GD&ĐT phê duyệt để thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT mới; đồng thời xác định rõ vai trò và cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh để triển khai có hiệu quả nội dung giáo dục của tỉnh Quảng Trị.

 

- Xin cảm ơn bà!

 

Lâm Thanh (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ