Nhìn lại công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật đảng


Ngày cập nhật: 13/03/2019 06:32:56

(QT) - Năm 2018 là năm giữa nhiệm kì đại hội, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kì 2015-2020; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên toàn tỉnh.

 

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Linh phản đối về việc cấp phép khai thác ti tan trên địa bàn

 

Để thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tế của Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 836-CV/TU, ngày 2/2/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; chỉ đạo các cấp ủy, UBKT cấp dưới ban hành các quy chế, quy định phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các ban đảng, văn phòng cấp ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Các ban đảng, văn phòng cấp ủy các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; phối hợp với UBKT tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy ủy quyền; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn, thư của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Thường trực Tỉnh ủy và thường trực cấp ủy các cấp đã duy trì thường xuyên chế độ làm việc định kì hằng tháng và đột xuất với UBKT cấp ủy cùng cấp để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; xem xét, cho ý kiến chỉ đạo xử lí đơn thư, các vụ việc phức tạp, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT tăng cường việc giám sát, chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng và đảng viên, tập trung những địa phương, đơn vị có biểu hiện nội bộ thiếu thống nhất, đảng viên có dư luận không tốt, trước hết là cán bộ, đảng viên trong diện cấp ủy quản lí.

 

Năm 2018 cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 496 tổ chức đảng cấp dưới và kiểm tra 628 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp kết luận có 486 tổ chức đảng và 616 đảng viên thực hiện tốt; phát hiện 3 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỉ luật 1 đảng viên. Việc giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong đó có giám sát chuyên đề tổ chức đảng cấp dưới, trong năm đã tiến hành giám sát 512 tổ chức đảng cấp dưới và giám sát 653 đảng viên. Ngoài ra cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên. Thông qua việc phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn để nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua thực hiện nhiệm vụ giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kết luận có 493 tổ chức đảng và 644 đảng viên thực hiện tốt; phát hiện có 18 tổ chức đảng và 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên. Điểm mới của năm 2018 là số lượng tổ chức đảng được giám sát giảm nhưng số lượng đảng viên được giám sát tăng nhiều và được mở rộng cả về nội dung, đối tượng, nhưng số lượng đảng viên bị chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chiếm tỉ lệ khá thấp.

 

Từ nhưng kết quả kiểm tra giám sát của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, năm 2018 cấp ủy các cấp đã thi hành kỉ luật đối với 5 tổ chức đảng vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỉ luật 270 đảng viên với các hình thức khiển trách 227, cảnh cáo 28, cách chức 9, khai trừ đảng 6 với các nội dung vi phạm như nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức lối sống; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lí…Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm (thực hiện trong năm 2017), UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị BTV Tỉnh ủy thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; thi hành kỉ luật đối với BTV Huyện ủy Hướng Hóa bằng hình thức cảnh cáo. Nhìn chung, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã xem xét thi hành kỉ luật đúng thẩm quyền, bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình thủ tục. Qua thực hiện việc thi hành kỉ luật đảng đã có tác dụng tích cực trong giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng cấp dưới và đối với 75 đảng viên với các nội dung kiểm tra như việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lí, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống…Qua kiểm tra kết luận có 10 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỉ luật 1 tổ chức đảng, đó là Đảng ủy xã Triệu Độ với hình thức khiển trách; có 59 đảng viên vi phạm, phải kỉ luật 34 đảng viên và đã thi hành kỉ luật 29 đảng viên.

 

Nhìn chung, UBKT các cấp trên cơ sở xác định việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm nên đã chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm, duy trì tốt việc phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, kết luận. Nhiều cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để UBKT thực hiện tốt nhiệm vụ. Những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đều được kết luận và xử lí kịp thời. Trong xem xét, xử lí kỉ luật đã gắn với thực hiện công tác tư tưởng và công tác tổ chức nên có tác dụng tích cực trong giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Từ đó UBKT các cấp được kiện toàn, tăng cường đủ số lượng, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ