Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động


Ngày cập nhật: 22/02/2019 06:28:38

(QT) - Trong nhiệm kì 2012 - 2017, Hội Khoa học Kinh tế (KHKT) tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên. Thường trực Tỉnh hội đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể địa phương và của Hội KHKT Việt Nam, của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh để chỉ đạo các chi hội và hội viên tích cực học tập, nắm bắt cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế - xã hội nói chung, KHKT nói riêng. Khai thác tích cực, có hiệu quả các thông tin kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh, quốc tế để học tập, nắm bắt thực chất, nghiên cứu có hiệu quả. Thông qua các hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lí luận, hội và hội viên đã tích cực đóng góp vào việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức, khoa học và công nghệ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện CNH, HĐH đất nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững...

 

Các sản phẩm đặc sản của nền nông nghiệp Quảng Trị là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông​

 

Về hoạt động phổ biến kiến thức và nghiên cứu khoa học, hội đã phổ biến Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Hội KHKT Việt Nam lần thứ II, nhiệm kì V, phổ biến phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, thông báo của Thường trực Tỉnh ủy các năm về hoạt động của các hội, phổ biến những văn bản hướng dẫn, thông tin về kinh tế của Trung ương Hội, của Liên hiệp Hội có liên quan đến tận các chi hội và hội viên. Tuyên truyền, phổ biến những thành tựu khoa học, nội dung hội nghị các nhà kinh tế Liên đoàn các Hội Khoa học Kinh tế Đông Nam Á 40 (FAEA40) tại Hà Nội; phổ biến kiến thức xây dựng mô hình kinh tế trong phân tích và dự báo kinh tế (của Hội KHKT Việt Nam). Về hoạt động nghiên cứu khoa học, đã động viên, phát huy vai trò nòng cốt của hội viên tham gia vào các hoạt động khoa học của hội và vai trò của hội viên trong các cơ quan, đơn vị như: Trường Chính trị Lê Duẩn, Văn phòng Tỉnh ủy, Cục Hải quan, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Công thương, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Cục Thống kê, Công ty cổ phần Bảo Minh, Công ty TNHH Thương mại số 1 Quảng Trị… trên cơ sở đó, các hội viên chủ động tham gia, nghiên cứu, trao đổi KHKT, viết bài chính luận tham luận, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đề tài dự án vĩ mô và vi mô ... tham mưu cho lãnh đạo quản lí các cấp. Một số hội viên Hội KHKT tỉnh được UBND tỉnh và chuyên ngành các cấp, các loại hình doanh nghiệp ... tín nhiệm yêu cầu tư vấn, phản biện, tham gia hội thảo, thẩm định dự án, đánh giá tác động môi trường, công trình kiến trúc, đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Một số hội viên tham gia các hội thảo khoa học do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh tổ chức về chủ đề: Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, tính đến 2030; hội thảo về tiêu chí xây dựng nông thôn mới và định mức kinh phí hỗ trợ; tham gia tư vấn, phản biện Đề án Công nghiệp hỗ trợ, quy hoạch phát triển ngành gỗ Quảng Trị đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 do Sở Công thương tổ chức. Năm 2013, hội tổ chức khảo sát thăm dò 30 doanh nghiệp, phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững doanh nghiệp Quảng Trị”. Thường trực Hội đã tổng quan và in thành kỉ yếu cuộc hội thảo. Năm 2012, tham gia cuộc hội thảo “Quy hoạch thành phố Đông Hà giai đoạn 2010 - 2020 tầm nhìn 2030”. Năm 2014 Hội KHKT tỉnh tổ chức khảo sát về xây dựng nông thôn mới ở 2 huyện và 5 xã tại Hải Lăng, Vĩnh Linh, có 15 cán bộ và hội viên tham gia khảo sát đạt kết quả tốt, nắm được tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin để tổ chức hội thảo và viết bài chính luận về xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020. Sau các đợt tổ chức cho cán bộ và hội viên khảo sát thực tế ở các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, hội đã tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề: “Xác định khâu đột phá trong tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020”. Hội đã in kỉ yếu và tổng thuật hội thảo báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành liên quan để nghiên cứu. Kết quả đã có 30 hội viên tham gia với 12 bài viết và góp ý có chất lượng được chọn tham gia diễn đàn tại hội thảo. Năm 2018, hội tham gia hội thảo “Tham vấn chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.

 

Tham gia dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI, Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà; tham gia Hiến pháp (sửa đổi) và các luật (sửa đổi), luật về hội, cơ chế hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh. Hội còn tạo điều kiện và động viên một số hội viên tham gia vào các nhóm nghiên cứu, các câu lạc bộ, cộng tác viên các báo, tạp chí Trung ương, địa phương; chủ nhiệm đề tài nghiên cứu một số công trình khoa học về kinh tế, xã hội cấp ngành, địa phương, đơn vị. Hội đã xuất bản cuốn sách “Năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững kinh tế Quảng Trị”. Một số hội viên đã hoàn thành 2 công trình được nghiệm thu đạt kết quả tốt: “Lịch sử Đảng bộ xã Cam Tuyền 1930 - 2015”, “Ký ức Vĩnh Linh- 60 năm lũy thép - lũy hoa”. Tham gia đóng góp ý kiến có hiệu quả về việc thành lập “Viện nghiên cứu phát triển Việt Nam (VIOFRI)” của Hội KHKT Việt Nam. Hai lần tham gia hội thảo tái cấu trúc kinh tế, kinh tế hội nhập và cạnh tranh (do Hội KHKT Việt Nam tổ chức) tại Hà Nội. Dự hội nghị, hội thảo diễn đàn kinh tế của các nhà kinh tế học Liên đoàn các Hội Kinh tế học Đông Nam Á 40 (FAEA 40) tại Hà Nội ngày 20 - 21/11/2015, với chủ đề “Cộng đồng kinh tế ASEAN- cơ hội và thách thức trong thời kì đầu mới thành lập”. Các nhà kinh tế học Việt Nam có 12 báo cáo/ 50 báo cáo của 10 quốc gia ASEAN, trong đó Quảng Trị có 2 báo cáo có chất lượng được in tại kỉ yếu hội thảo quốc tế và đăng trên một số tạp chí. Ngày 29/10/2016, tham gia hội thảo khoa học do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức với chủ đề “Kinh tế tư nhân- một động lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam”. Bài tham luận tại hội thảo của hội viên Quảng Trị được in trong kỉ yếu hội thảo và đăng trên tạp chí Cộng sản số 124 tháng 4/2017.

 

Về công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, những năm qua, hội không ngừng phát triển, củng cố tổ chức hội và hội viên, coi trọng chất lượng hoạt động và phát triển hội viên mới. Đã xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ của BCH, duy trì giao ban vào chiều thứ sáu hằng tuần. Số lượng hội viên hiện có 40 người (trong nhiệm kì kết nạp được thêm 5 hội viên), trong đó hội viên có trình độ chuyên viên cao cấp, tiến sĩ 5 người, thạc sĩ 10 người, đại học 25 người; 17 hội viên trong số 40 hội viên là phó giám đốc, giám đốc sở, giám đốc doanh nghiệp và nguyên là lãnh đạo cao cấp của tỉnh. Hội KHKT tỉnh chia thành 8 chi hội. Trong số 40 hội viên có 18 hội viên được Trung ương Hội KHKT Việt Nam cấp thẻ đợt 1 là hội viên Hội KHKT Việt Nam (cả nước có 3.000 hội viên, trong đó có 300 hội viên được cấp thẻ). Trong công tác thi đua khen thưởng, hội đã đề ra 15 tiêu chí chấm điểm thi đua, triển khai đến tận từng chi hội và hội viên. Trong nhiệm kì, tập thể hội 2 năm được UBND tỉnh tặng bằng khen, nhiều năm có từ 2 - 3 hội viên được UBND tỉnh tặng bằng khen, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tặng bằng khen, nhiều cá nhân và tập thể các chi hội được Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh, Hội KHKT tỉnh tặng giấy khen.

 

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2018 - 2023, Hội KHKT tỉnh xác định tiếp tục củng cố sắp xếp lại mô hình tổ chức các chi hội trực thuộc hội hợp lí hơn, chú trọng phát triển hội viên có chất lượng. Mở rộng các hoạt động của hội và các chi hội tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội ở các lĩnh vực chuyên ngành, địa phương, đơn vị. Tích cực đề xuất triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế thiết thực với Quảng Trị Tiếp tục khai thác, tiếp nhận những yêu cầu của lãnh đạo các cấp, các ngành, đơn vị ... theo chức năng, nhiệm vụ của hội để thực hiện hiệu quả, chất lượng. Tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp, nhiệm kì 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V của Hội KHKT Việt Nam. Hội và các chi hội, hội viên tăng cường năng lực chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp, phối hợp, kết nối nghiên cứu khoa học đạt chất lượng và hiệu quả cao.

 

PV

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ