Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác - Bồi đắp sức thanh xuân của Đảng


Ngày cập nhật: 02/02/2019 15:35:14

(QT Xuân) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị về tư tưởng và tấm gương đạo đức ngời sáng của Người. 50 năm qua, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng, Nhà nước ta quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành nguồn sáng và sức mạnh cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

 

Bác Hồ với thiếu nhi. Ảnh: T.L

 

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bước vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, hơn 30 năm qua đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo nên động lực mới, làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng. Qua mỗi kỳ đại hội đều tiến hành nhiều hình thức, phương pháp khác nhau trên các mặt; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị và ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội. Hơn 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc toàn diện triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử khẳng định đường lối của Đảng ta đúng đắn, sáng tạo. Sự phấn đấu của Nhân dân ta là vượt bậc. Chúng ta vô cùng tự hào vì mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Nhớ lời căn dặn của Người, 50 năm qua, Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị đã ra sức chiến đấu, lao động, học tập, tập trung sức lực, trí tuệ, lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, gian khổ, khôi phục kinh tế sau chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Đặc biệt công cuộc đổi mới trong hơn 30 năm đã đạt được những thành tựu quan trọng nâng cao vị thế, hình ảnh của quê hương Quảng Trị. Kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, nhiều địa phương là điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống của người dân.

 

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong 5 năm tới, Quảng Trị cần đưa chỉ số GRDP bình quân đầu người bằng mức bình quân của cả nước. Quảng Trị chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Cơ cấu cây trồng, con nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh học để nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích canh tác. Xây dựng công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản chất lượng cao nhằm khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn. Quan tâm phát triển công nghiệp nhẹ để giải quyết việc làm cho người dân địa phương và nâng cao tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu. Chủ tịch nước lưu ý, Quảng Trị nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây nên cần khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch…

 

Sau 3 năm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Với quan điểm phát huy nội lực là trọng tâm, tranh thủ ngoại lực là quan trọng trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung vào một số chương trình, đề án, lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá được xác định trong nghị quyết đại hội. Nhờ vậy trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng, thương mại- dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ trong nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ Quảng Trị thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả bước đầu quan trọng và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã tập trung hướng về cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, nhân dân ngày càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và tính ưu việt của chế độ ta. Đặc biệt, Đảng bộ Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo đúng lời dạy của Bác: “Đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”. Đồng thời tạo điều kiện để thanh niên cống hiến, trưởng thành, phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt của đời sống xã hội, xứng đáng là thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, phát huy truyền thống quê hương Quảng Trị anh hùng, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

 

Trải qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị rất tự hào về những thành tựu quan trọng đã giành được trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngày nay. Những thành tựu đó đặt ra những kỳ vọng, niềm tin lớn để cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tiếp tục chung tay xây dựng quê hương đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững và ngày càng giàu đẹp.

 

Ôn lại từng câu, từng dòng trong Di chúc của Bác, chúng ta càng thấy ý nghĩa thời sự sâu sắc và có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện, định ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Đọc những lời căn dặn đầu tiên của Người trong Di chúc, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi, tự sửa lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người trước lúc đi xa.

 

Hành trang của Đảng vào mùa xuân mới là niềm tin của Nhân dân với Đảng - mạch nguồn sức thanh xuân của Đảng. Năm 2018 đã đi qua, đón chào năm 2019 và Tết cổ truyền của dân tộc, hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị phấn đấu, thực hiện trọn vẹn lời dạy và Di chúc của Người. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao tầm trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, đáp lại sự mong mỏi và quan tâm của Người lúc sinh thời.

 

Nguyễn Chí Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Để thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử (17/2/2019)
Cuộc chiến khốc liệt ở Vị Xuyên: Tử chiến bảo vệ biên giới (16/2/2019)
Kí ức không thể nào quên (16/2/2019)
Đập Trấm - Một công trình của ý Đảng lòng dân (16/2/2019)
Vì một mùa xuân bình yên (16/2/2019)
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc-40 năm nhìn lại (1979-2019)” (15/2/2019)
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng (15/2/2019)
Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ (15/2/2019)
Hiệu quả tích cực từ việc thực hiện cam kết trách nhiệm ở Đông Hà (15/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ