Nói đi đôi với làm, xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh


Ngày cập nhật: 01/02/2019 07:01:08

(QT) - Xây dựng Đảng về đạo đức là tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ khi thành lập Đảng, có giá trị hiện thực trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng. Tổng kết 30 năm lịch sử Đảng, bên cạnh việc khẳng định “30 năm lịch sử Đảng là một pho lịch sử bằng vàng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Đảng phải thực sự trở thành “là đạo đức, là văn minh”. Xây dựng Đảng về đạo đức trước hết phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng, xuất phát từ mục đích cao quý của Đảng để hy sinh, phấn đấu. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân. Đảng phấn đấu không ngừng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

 

Chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt chính trị dưới cờ ở cơ quan Báo Quảng Trị​

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ba nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội, trong đó nhấn mạnh đến nguyên tắc nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Đối với mỗi người, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nói đi đôi với làm thể hiện bản chất và nhân cách của con người. Nói đi đôi với làm trước hết là sự nêu gương tốt của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau. Trong thực tiễn công tác, đời sống, người đảng viên phải luôn có ý thức làm gương, nêu gương trước quần chúng. Bác Hồ từng căn dặn: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quí mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Người viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.” Phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời. Người dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.”

 

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Mục tiêu đặt ra là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Có thể khẳng định, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là biện pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay.

 

Đối với tỉnh Quảng Trị, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc làm cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ năm 2017 đến 2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị đã thực hiện chủ trương kí cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với BTV Tỉnh ủy. Nội dung cam kết đi sâu vào các nhiệm vụ trọng tâm, đầu việc cụ thể, có sự tương tác trách nhiệm giữa cấp trên và cấp dưới trong triển khai thực hiện để hướng tới mục tiêu chung. Đây là nét mới có tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội, là một biểu hiện sinh động phẩm chất “nói đi đôi với làm”, là bước “đi trước” thực hiện việc nêu gương, cam kết trách nhiệm người đứng đầu và rèn luyện đạo đức mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Bản chất cam kết trách nhiệm là lời hứa từ hai phía: BTV, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và BTV Tỉnh ủy trước Đảng, trước nhân dân. Việc thực hiện lời hứa không chỉ liên quan đến “ chữ tín” mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý của người lãnh đạo, bắt buộc phải đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, cụ thể, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện các nội dung cam kết. Trong năm 2018, BTV Tỉnh ủy không chỉ tổ chức kí cam kết trách nhiệm của BTV và đồng chí bí thư các huyện, thị, thành ủy như năm 2017 mà còn mở rộng đến tập thể lãnh đạo và thủ trưởng đầu ngành cấp tỉnh, tạo tính liên thông giữa trách nhiệm quản lí ngành, quản lí địa phương. BTV chỉ đạo không cam kết các nội dung chung chung mà định hướng, “đặt hàng” 3-4 đầu việc cụ thể của những vấn đề khó, trọng tâm nổi lên của đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị cần tập trung giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức kí cam kết trách nhiệm tương tự như ở tỉnh, tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị…”.

 

Năm 2018 tỉnh Quảng Trị hoàn thành đạt và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nỗ lực đáng ghi nhận là nền kinh tế của tỉnh là đã bắt kịp đà tăng trưởng của cả nước, tốc độ tăng trưởng đạt 7,12% so với năm 2017 (kế hoạch: 7-7,5%), cao hơn tăng trưởng một số tỉnh liền kề trong khu vực miền Trung. Trong đó, mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay thuộc về lĩnh vực nông nghiệp với chỉ số ấn tượng: 5,56%. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 43,6 triệu đồng (kế hoạch là 42 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Có thể khẳng định những thành tựu vượt bậc về kinh tế- xã hội năm 2018 có sự đóng góp to lớn từ hiệu quả việc kí cam kết trách nhiệm của người đứng đầu, “nói đi đôi với làm”, thực hiện việc nêu gương và rèn luyện đạo đức mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng bồi đắp thêm niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng chung tay xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

 

Đan Tâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Để thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử (17/2/2019)
Cuộc chiến khốc liệt ở Vị Xuyên: Tử chiến bảo vệ biên giới (16/2/2019)
Kí ức không thể nào quên (16/2/2019)
Đập Trấm - Một công trình của ý Đảng lòng dân (16/2/2019)
Vì một mùa xuân bình yên (16/2/2019)
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc-40 năm nhìn lại (1979-2019)” (15/2/2019)
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Việt Nam tự vệ chính đáng (15/2/2019)
Đông Hà sẵn sàng cho ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ (15/2/2019)
Hiệu quả tích cực từ việc thực hiện cam kết trách nhiệm ở Đông Hà (15/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ