Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Ngày cập nhật: 04/01/2019 06:47:54

(QT) - Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2025.

 

Trưng bày sản phẩm tiêu Quảng Trị tại lễ công bố chỉ dẫn địa lý “Hạt tiêu Quảng Trị”

 

Năm qua, hoạt động KH&CN của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ, gắn với đời sống thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, chú trọng tới tính hiệu quả, hướng tới doanh nghiệp, thị trường và từng bước khẳng định vai trò thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cơ chế chính sách KH&CN được đổi mới với nhiều điểm đột phá được triển khai trong thực tế như: Cơ chế xác định các nhiệm vụ KH&CN, cơ chế tài chính trong triển khai các nhiệm vụ KH&CN... tạo hành lang pháp lý vừa thông thoáng, vừa chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Sở đã tích cực hỗ trợ thành lập DN KH&CN và Quỹ phát triển KH&CN của DN. Đến nay, tỉnh đã thành lập được 1 DN KH&CN tại Công ty Cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị và 1 Quỹ phát triển KH&CN của DN tại Công ty CP Nước sạch Quảng Trị. Việc hình thành Quỹ Phát triển KH&CN của DN đã tạo được nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động KH&CN ở các DN. Trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, việc huy động các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN từ khu vực DN là giải pháp cần thiết để phát triển KH&CN. Trở thành DN KH&CN cũng giúp DN được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, sử dụng đất, hỗ trợ phục vụ cho việc nghiên cứu và nhiều ưu đãi, hỗ trợ về pháp lý, tư vấn về sở hữu trí tuệ…, giúp DN nâng cao năng lực, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, góp phần tích cực cho sự phát triển KT-XH tỉnh.

 

Công tác nghiên cứu và triển khai đã chú trọng xác định các nội dung gắn liền với sản phẩm cụ thể, gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, giải quyết các vấn đề KT-XH cấp bách của tỉnh; các đề tài, dự án có địa chỉ ứng dụng cụ thể, kể cả trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn; nhiều sản phẩm KH&CN đã được thương mại hóa. Thông qua đó, đã góp phần hỗ trợ người dân, DN nâng cao đời sống, phát triển sản xuất, phục vụ tích cực cho phát triển KT-XH địa phương. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Sở KH&CN đã tranh thủ được nguồn lực từ Trung ương triển khai 5 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi nhằm hỗ trợ cho người dân vùng ven biển phát triển sản xuất, ổn định đời sống sau sự cố ô nhiễm môi trường biển và tập trung phát triển các cây, con chủ lực, tiềm năng của tỉnh.

 

Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, các dự án KH&CN về phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, có triển vọng cũng như tập trung hoàn thiện, chuyển giao các công nghệ, các mô hình mới gắn với thực tiễn sản xuất của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ được điều chỉnh tổ chức theo hướng giải quyết đồng bộ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, định hướng liên kết “4 nhà” để tạo tiền đề nhân rộng. Năm 2018, Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 7 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và tổ chức ký hợp đồng thực hiện; đồng thời tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2017.

 

Công tác nghiên cứu và triển khai đã chú trọng xác định các nội dung gắn liền với sản phẩm cụ thể, gắn với việc phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, có địa chỉ ứng dụng cụ thể, nhiều sản phẩm KH&CN đã được thương mại hóa. Một số lĩnh vực như: công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, sở hữu trí tuệ... có nhiều bứt phá, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội và đã được xã hội ghi nhận. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực được đổi mới toàn diện và ngày càng mang lại hiệu quả. Hợp tác quốc tế được mở rộng và mang lại hiệu quả KT- XH lớn. Công tác đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự thuộc Sở theo Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 được triển khai tích cực. Tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh được nâng cao, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế.

 

Năm 2019, ngành KH&CN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với các giải pháp chủ yếu là: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống. Ưu tiên ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến... phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao. Hoàn thành, đưa vào kế hoạch xuất bản công trình Địa chí tỉnh Quảng Trị. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình KH&CN phục vụ phát triển KT-XH. Rà soát các đề tài đã nghiệm thu ứng dụng trong thực tiễn để có giải pháp phát huy hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Tập trung nghiên cứu các lĩnh vực nông nghiệp và cây dược liệu để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, các đề tài liên quan đến nhãn hiệu, thương hiệu của Quảng Trị. Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025 của tỉnh Quảng Trị.

 

Ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, truyền thống, sản phẩm chủ lực của tỉnh sau khi đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

 

Tăng cường và chuẩn hóa hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL, vừa bảo vệ lợi ích nhà nước và của người tiêu dùng, đồng thời phải tạo thuận lợi tối đa có thể cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chú trọng phối hợp với đơn vị liên quan để giảm số lần thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp. Phát triển thị trường công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư. Tăng cường phổ biến, triển khai Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) năm 2017.

 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các phòng thuộc Sở KH&CN. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015-2020 theo lộ trình. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế về KH&CN với CHDCND Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp… nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ, tăng cường tiềm lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực KH&CN đảm bảo chất lượng, phục vụ và giải quyết các vấn đề KH&CN của ngành và của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển. Tuyển dụng, sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường tiềm lực KH&CN thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển KH&CN và tập trung vào việc xây dựng mới, nâng cấp, tăng cường năng lực, nghiên cứu triển khai của các tổ chức KH&CN, các cơ sở ứng dụng và chuyển giao KH&CN.

 

Trần Anh Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ