Chuẩn bị tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2018


Ngày cập nhật: 04/12/2018 06:50:24

(QT) - Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII diễn ra vào những ngày đầu tháng 12/2018. Đây là kỳ họp cuối năm có nhiều báo cáo, đề án nên công tác chuẩn bị đã được Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt để kỳ họp thành công tốt đẹp.

 

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo xã Tà Rụt, huyện Đakrông

 

Tại kỳ họp thứ 9, ngoài những nội dung về KT-XH theo luật định, HĐND tỉnh sẽ thông qua 10 tờ trình, đề án, kế hoạch. Đến nay, tất cả các tài liệu do UBND tỉnh và các cơ quan theo quy định đã gửi đầy đủ đến HĐND tỉnh. Công tác tham mưu, thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND tỉnh đã được thực hiện kỹ càng. Theo Kế hoạch 389/ KH-HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND, các Ban HĐND tiến hành giám sát, khảo sát, làm việc với các đơn vị, địa phương phục vụ cho công tác thẩm tra.

 

Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn về tình hình KT-XH, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2019, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020; kế hoạch sử dụng vốn dự phòng 10% ngân sách địa phương; kết quả thực hiện các kết luận kiểm toán nhà nước năm 2017; báo cáo về thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018, dự toán năm 2019.

 

Ban Kinh tế Ngân sách- HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tài nguyên- Môi trường về chủ trương thu hồi đất và đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo KT-XH, QP-AN năm 2018 và kế hoạch năm 2019; báo cáo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2018 và phương án phân bổ vốn năm 2019; kế hoạch sử dụng vốn dự phòng của địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh thông qua. Làm việc với Sở Tài chính về quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; sửa đổi nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị.

 

Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh đã khảo sát tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ, Hải Lăng, Hướng Hóa về tình hình phòng học tạm, mượn và nhà ở công vụ cho giáo viên, thực trạng nhân viên nuôi dưỡng tại các trường mầm non công lập; đồng thời, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp.

 

Ban Pháp chế - HĐND tỉnh đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh về công tác của đơn vị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; công tác xây dựng ngành; kinh phí hoạt động của ngành được hỗ trợ theo đề án cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp giai đoạn 2019-2021; công tác phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính; công tác cải cách tư pháp. Ngoài ra, còn nghe Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo cụ thể những vụ việc kéo dài trong nhiều năm chưa được thi hành và không có khả năng thi hành; Công an tỉnh báo cáo về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, an ninh vùng biên giới, ngoại biên; tình hình tôn giáo, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, tội phạm ma túy… Làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018, kế hoạch năm 2019; kết quả thực hiện chủ trương tinh giản biên chế năm 2018; công tác thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính thôn, bản, khu phố, xã, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; làm việc với Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, còn vướng mắc, tồn đọng và phương án giải quyết dứt điểm; công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo về đề án quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã khảo sát tại các xã Tà Long (Đakrông); xã Hướng Sơn, Hướng Lập (Hướng Hóa) về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; kết quả thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc; kết quả thực hiện chương trình 135. Việc thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được các Ban HĐND báo cáo cụ thể với Thường trực HĐND tỉnh.

 

Về công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND tỉnh, trên cơ sở kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 9 và thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, Văn phòng HĐND tỉnh đã ban hành Công văn số 196/VP-TH ngày 1/11/2018 phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, nhân viên. Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành các văn bản của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; về báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm; về hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm theo hướng dẫn, đồng thời gửi báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND tỉnh; văn bản gửi đại biểu HĐND tỉnh về nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của các vị giữ chức vụ do HĐND bầu…

 

Văn phòng HĐND tỉnh cũng đã hoàn thành các văn bản về kỳ họp như: Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII; thông báo về nội dung, thời gian kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh; quyết định triệu tập, giấy mời; các văn bản đảm bảo về công tác tuyên truyền, đường dây nóng, nguồn điện, an ninh trật tự; danh sách khách mời; chương trình kỳ họp, chương trình điều hành của chủ tọa; phân tổ thảo luận; bài phát biểu khai mạc, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9; báo cáo hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7; Kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2019. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị các văn bản trong quá trình diễn ra và kết thúc kỳ họp theo luật định như: Gợi ý thảo luận các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp thảo luận tổ; kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về những nội dung chính của kỳ họp và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để thông qua tại kỳ họp; biên bản kỳ họp; hoàn chỉnh, trình ký ban hành nghị quyết; hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp lưu trữ và gửi các cơ quan trung ương; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII và tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII.

 

Các tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII được Văn phòng HĐND tỉnh đăng tải trên trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh và gửi cho đại biểu HĐND qua hộp thư điện tử và tin nhắn. Văn phòng HĐND tỉnh thông báo đường dây nóng qua số máy 02332210565 tại các ngày diễn ra kỳ họp và mở chuyên mục “Đường dây nóng” trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh để cử tri theo dõi kỳ họp có ý kiến, kiến nghị với HĐND tỉnh. Ngoài ra, công tác hậu cần phục vụ kỳ họp cũng được Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo. Công tác tuyên truyền được chú trọng, đã làm việc với Viễn thông Quảng Trị hỗ trợ đường truyền truyền hình trực tiếp, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo rộng rãi về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp, thông báo về số điện thoại đường dây nóng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được chuẩn bị tốt. Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đặng Mai Nhi cho biết: “Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh trên các lĩnh vực được Văn phòng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhằm phục vụ cho kỳ họp diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp”.

 

 Võ Thái Hòa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX: Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển (18/9/2019)
Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/9/2019)
Một tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân (18/9/2019)
Triệu Phong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (18/9/2019)
Không chấp nhận CPJ thông tin sai trái, cố tình bôi đen sự thật về Việt Nam (16/9/2019)
Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng (16/9/2019)
Ghi nhận từ một cuộc thi (16/9/2019)
Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông” (16/9/2019)
Thực thi nghiêm Luật An ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia (14/9/2019)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ