Đảng bộ Viễn thông Quảng Trị: Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện Chỉ thị 05


Ngày cập nhật: 02/12/2018 07:53:45

(QT) - Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viễn thông (VNPT) Quảng Trị, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

 

Tổ chức kết nạp đảng viên mới tại nhà truyền thống ngành Bưu chính Viễn thông ở Cụm di tích Tượng đài giao bưu Dốc Miếu

 

Năm 2017, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ VNPT Quảng Trị xây dựng chủ đề năm “Gương mẫu, nói đi đôi với làm, hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao; tiếp tục thực hiện văn hóa VNPT trong toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV)”. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, xuyên suốt trong năm, BCH đã xây dựng chương trình hành động toàn Đảng bộ, thực hiện việc làm tốt hằng quý gắn liền với công việc của từng cá nhân đảm nhiệm. Các chi bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện học tập, làm theo tấm gương của Bác, trong đó tập trung vai trò trách nhiệm của người đứng đầu như bí thư, giám đốc, cấp ủy, tổ trưởng chuyên môn, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên. Hằng quý, các chi bộ tiến hành đánh giá việc thực hiện của đảng viên, cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong đơn vị. Trong các buổi sinh hoạt tư tưởng sáng thứ hai hằng tuần, các chi bộ thường xuyên phổ biến các nội dung tuyên truyền của Ban Thường vụ cho toàn thể đảng viên, CBCNV. Hằng tháng, hằng quý, đều có đánh giá, nhận xét việc học tập, làm theo.

 

BCH Đảng bộ VNPT Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm, nội dung tuyên truyền tập trung vào tài liệu sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các hướng dẫn của Đảng ủy Khối, chuyên đề của Đảng ủy và văn hóa VNPT. Thông qua các buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng sáng thứ hai đầu tuần, các chi bộ kịp thời phổ biến những nhiệm vụ của Đảng ủy qua các nghị quyết, kết luận, các bài học kinh nghiệm, tuyên truyền các tấm gương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, các chi bộ, đảng viên, CBCNV đơn vị tích cực sưu tầm thông tin, các bài viết, mẩu chuyện hay liên quan đến việc học tập làm theo gương Bác và chủ động chia sẻ lên Cổng điều hành thông tin của đơn vị để lan tỏa đến nhiều người. Các tổ đảng, chi bộ tổ chức thường xuyên sinh hoạt một tháng một lần, sinh hoạt chuyên đề ba tháng một lần, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo hướng dẫn sinh hoạt của Đảng ủy. Hầu hết các chi bộ đều chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, thay đổi hình thức tuyên truyền nên thu hút được đảng viên, CBCNV trong sinh hoạt, từ đó đảng viên, CBCNV nắm bắt kịp thời, tham gia sưu tầm bài viết, đóng góp nhiều giải pháp để thực hiện học tập, làm theo tấm gương của Bác đạt hiệu quả cao. Đồng thời từ việc học tập, làm theo gương Bác đã nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, CBCNV, nhất là cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường tính đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ giữa hai khối kĩ thuật và kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Có nhiều chi bộ điển hình trong việc tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Chi bộ VNPT Vĩnh Linh, Chi bộ Trung tâm kinh doanh...

 

Một buổi sinh hoạt diễn đàn chi bộ của Chi bộ Trung tâm Điều hành thông tin

 

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn thực hiện đăng kí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng con người VNPT Quảng Trị” gồm 3 nội dung: “Kĩ năng, Kĩ luật, Kĩ cương” gắn với thực hiện văn hóa VNPT trong toàn thể CBCNV. Để thực hiện tốt chủ đề này, định kì mỗi quý một lần, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời đánh giá lại nội dung đã thực hiện của chi bộ, từng cá nhân trong đơn vị để rút kinh nghiệm chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhằm hoàn thành các nội dung đã đăng kí và báo cáo kết quả thực hiện trong quý. Trong năm, Đảng bộ VNPT tổ chức hai diễn đàn chi bộ với các nội dung “Vai trò của chi bộ trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, diễn đàn về “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

Cùng với việc tổ chức tốt các diễn đàn chi bộ, BCH Đảng bộ cũng chú trọng xây dựng chuyên mục “người tốt, việc tốt” thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cổng Điều hành thông tin, lấy kết quả thực hiện là một trong các tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên, cán bộ công nhân viên trong năm.

 

Bài học kinh nghiệm mà BCH Đảng bộ VNPT Quảng Trị rút ra là để việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thiết thực, đơn vị chú trọng lựa chọn chủ đề trọng tâm phù hợp gắn với thực tế gần với công việc, nhiệm vụ cá nhân và đơn vị. Đảng ủy viên thường xuyên sinh hoạt tại chi bộ được phân công phụ trách để chỉ đạo và nắm bắt tình tình công tác tại chi bộ kịp thời. Đảng viên, CBCNV có bản đăng kí làm theo với nội dung phù hợp, sát thực với chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhận. Gắn việc tổ chức đăng kí hàng năm với đăng ký làm việc tốt hằng tháng, hằng quý làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong năm đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá kết quả một năm phấn đấu làm theo của mỗi cá nhân. Ngoài ra, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thường xuyên theo dõi, đánh giá, khen thưởng, nêu gương, phê bình góp ý kịp thời và chính xác, góp phần làm tăng hiệu quả của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Bảo Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Những ấn tượng tốt trong lòng dân (15/12/2018)
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Trị: Vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh (15/12/2018)
Những chiến dịch tình nguyện thắm tình hữu nghị (14/12/2018)
Thầy thuốc trẻ Quảng Trị xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng (14/12/2018)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phát huy vai trò chủ lực của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (13/12/2018)
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam bước vào ngày làm việc đầu tiên (12/12/2018)
Người con gái trung kiên của quê hương Hải Lăng (12/12/2018)
Cảnh giác trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (12/12/2018)
Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Hướng Hóa (12/12/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ