Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Vĩnh Linh


Ngày cập nhật: 12/10/2018 07:07:35

(QT) - Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nên cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Vĩnh Linh đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo từng giai đoạn cụ thể. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được mở rộng, chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ (BTV) quản lý.

 

UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Trung, Vĩnh Linh kiểm tra công tác xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: PM

 

Đảng bộ Vĩnh Linh hiện có 47 TCCSĐ với tổng số 8.718 đảng viên. Là một đảng bộ có nhiều TCCSĐ và số lượng đảng viên đông, UBKT các cấp đã làm tốt công tác tham mưu BTV Huyện ủy trong việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát (KTGS) hằng năm, đồng thời tổ chức các cuộc kiểm tra bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

 

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 243 lượt TCCSĐ. Trong đó, BTV Huyện uỷ kiểm tra 30 TCCSĐ; Đảng ủy, BTV Đảng ủy cơ sở kiểm tra 180 chi bộ trực thuộc. Các nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đối với 150 TCCSĐ. Qua kiểm tra cho thấy, các TCCSĐ cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực được kiểm tra. Một số tồn tại, thiếu sót mà đoàn kiểm tra chỉ ra được các TCCSĐ tiếp thu, khắc phục kịp thời.

 

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 43 đảng viên. Đối tượng chủ yếu là các đồng chí cấp uỷ viên và cán bộ thuộc diện BTV quản lý. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 15 đồng chí, Đảng ủy, BTV Đảng ủy cơ sở kiểm tra 28 đồng chí. Qua kiểm tra, các cá nhân cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, có 1 trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật.

 

Công tác giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên luôn được chú trọng. Trong 2 năm qua có 73 TCCSĐ và 33 đảng viên được giám sát, tăng 20% so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước. Công tác giám sát có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy các TCCSĐ và đảng viên nghiêm túc, chặt chẽ hơn trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các nội dung liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong TCCSĐ và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đảng viên, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu… 100% TCCSĐ và đảng viên đã thực hiện tốt nội dung giám sát.

 

Song song với công tác giám sát theo chuyên đề, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã mở rộng giám sát thường xuyên qua các hội nghị, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của các địa phương trên địa bàn. Đồng thời phân công các đồng chí UVTV phụ trách các cụm, các đồng chí huyện ủy viên trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn làm tốt công tác giám sát các hoạt động chính trị lớn như đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và đại hội các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hộị. Thường xuyên giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ, các chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chủ đề sinh hoạt chi bộ hằng năm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 

Xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của UBKT các cấp, UBKT từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 5 tổ chức đảng tăng 16,6% và 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 197 tổ chức và 213 lượt tổ chức đảng về quản lý tài chính đảng và đảng phí tăng trên 10,6% so với cùng kỳ; giám sát tổ chức đảng cấp dưới 92 tổ chức, tăng 16,1% và 69 đảng viên. Tiếp nhận, xem xét, xử lý 46 lượt đơn thư. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư được thực hiện đúng nguyên tắc, thời gian quy định, không có đơn thư tồn đọng.

 

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn cách mạng mới có những nội dung khó khăn, phức tạp hơn; để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn, UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh tham mưu BTV Huyện uỷ đề ra một số giải pháp sau:

 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí của công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, coi đây là nguyên tắc đảm bảo cho việc thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm trong hoạt động KTGS; là phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tích cực phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội. Mở rộng công tác giám sát thường xuyên bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng kênh thông tin từ dư luận xã hội, phản ánh của quần chúng, giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để nắm rõ những biểu hiện vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn vi phạm, chấn chỉnh, xử lý.

 

Quán triệt quan điểm: Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng; với tinh thần “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, UBKT các cấp triển khai, tổ chức toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của UBKT các cấp. Trước hết là nắm chắc tình hình, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung, tập trung vào những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực. Không ngừng đổi mới phương pháp KTGS, nâng cao tính chủ động đi trước một bước trong công tác KTGS của Đảng. Công tác KTGS cần phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, cũng như tình yêu thương đồng chí trong đảng; biết khơi dậy, khuyến khích mặt tích cực của đồng chí mình, đồng thời kết hợp hài hoà nguyên tắc tập trung dân chủ để khắc phục những biểu hiện lạm dụng, cản trở hoặc gây khó khăn cho công tác KTGS. Thường xuyên quan tâm đến củng cố bộ máy cơ quan UBKT từ huyện đến cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ KTGS trong tình hình mới.

 

Lê Văn Minh

(Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ