Phát huy truyền thống công tác dân vận, tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng thời kỳ mới


Ngày cập nhật: 12/10/2018 06:50:14

* LÊ THỊ LAN HƯƠNG, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

 

(QT) - Cùng với không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm ngày truyền thống của các Ban Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy 5/12 (1993 - 2018), 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 (1930-2018).

 

88 năm qua, được Đảng và Bác Hồ tổ chức và trực tiếp lãnh đạo, hệ thống dân vận cả nước đã phát triển lớn mạnh, tự hào góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và thành quả của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Quá khứ hào hùng của dân tộc ta đã chứng minh chân lý của Đảng trong việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tập hợp và vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc gắn liền với các phong trào cách mạng như: Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 - 1939), phong trào Phản đế (1939 - 1941) và phong trào Mặt trận Việt Minh (1941 - 1945)... đã khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong việc chuẩn bị lực lượng cách mạng để tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chiến lược của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần to lớn cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đặc biệt xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, xây dựng nền tảng vững chắc về chính trị. Năm 1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, xây dựng các ban chuyên môn, trong đó có Bộ Dân vận (nay là Ban Dân vận). Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật, mãi mãi là bài học vô giá về tư tưởng dân vận.

 

88 năm qua, thực tiễn công tác dân vận hết sức phong phú, đa dạng và khẳng định đúng quy luật khách quan xuyên suốt quá trình lịch sử. Quy luật đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát đầy đủ “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Tiếp bước những thành quả của công tác dân vận của Đảng, ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đánh dấu bước phát triển mới của Đảng đối với công tác dân vận.

 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, cùng với hệ thống dân vận cả nước, công tác dân vận tỉnh Quảng Trị luôn triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những ngày đầu lập lại tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác dân vận, trực tiếp chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể quần chúng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, ngày 5/12/1993, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 208- QĐ/TU về việc thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ, với biên chế ban đầu chỉ một vài đồng chí, các điều kiện đảm bảo cho yêu cầu công tác còn nhiều thiếu thốn, vừa bỡ ngỡ trước những đòi hỏi đa dạng của công tác dân vận. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng, với tinh thần đoàn kết, hăng say, vừa làm, vừa nghiên cứu, rút kinh nghiệm, các đồng chí tiền nhiệm qua các thời kỳ đã xây dựng nền móng vững chắc và tạo nên những dấu ấn cho công tác dân vận của tỉnh nói chung và Ban Dân vận Tỉnh ủy nói riêng để chúng tôi được kế thừa và phát triển. Đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống dân vận các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn bao gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy; 16 ban dân vận, các bộ phận tham mưu về công tác dân vận các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc; 141/141 khối dân vận xã, phường, thị trấn và 1.123 tổ dân vận thôn, bản, khu phố được thành lập, đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Đã quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở các cấp; đa số cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy về chuyên môn và lý luận chính trị, luôn tiếp cận thực tiễn cơ sở và sâu sát quần chúng.

 

Trong ngày hội của quê hương. Ảnh: TD

 

Trong những năm qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tập trung nghiên cứu, phát hiện vấn đề, chọn đúng việc, tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành các chủ trương, xây dựng các đề tài, đề án, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai; đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác hội quần chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của CBCC,VC; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp. Thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, lực lượng vũ trang, địa phương thực hiện tốt công tác dân vận; nắm chắc tình hình, tư tưởng, tâm trạng của nhân dân để phản ánh, đề xuất cấp ủy đảng chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra ở cơ sở, bảo vệ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân với Đảng. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hệ thống dân vận các cấp nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận.

 

Từ những thành quả đạt được của công tác dân vận trong thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc; UBND tỉnh công nhận đơn vị văn hoá xuất sắc cấp tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân cán bộ dân vận các cấp được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

 

Kế thừa, phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng về công tác dân vận, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, công tác dân vận của Đảng đứng trước những khó khăn, thách thức …Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy đảng trong triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, nhất là quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hệ thống dân vận các cấp; tập trung thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

 

Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy gắn với truyền thống công tác dân vận của Đảng trong 88 năm qua, vinh dự và tự hào với những kết quả đã đạt được, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác dân vận của đảng trong giai đoạn mới. Đây là dịp các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ những người làm công tác dân vận của tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang sự nghiệp dân vận của Đảng, tiếp tục xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm để không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ