Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tăng cường sức chiến đấu của Đảng


Ngày cập nhật: 06/09/2018 06:32:50

(QT) - Đảng bộ huyện Gio Linh có 44 tổ chức cơ sở đảng với 3.906 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gio Linh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt từ chi bộ đến đảng bộ cơ sở, gắn với việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Lãnh đạo huyện Gio Linh khen thưởng, động viên những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

 

Xác định được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… nhằm không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chi bộ cơ sở chú trọng hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký nêu gương, kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII theo chủ đề hằng năm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng đã chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong các chi bộ đảng và đảng viên.

 

Thông qua diễn đàn sinh hoạt, các cấp ủy đảng và đảng viên đã tự nhận diện, liên hệ để tự soi, tự sửa những khuyết điểm của tập thể, cá nhân nhằm kịp thời có các giải pháp khắc phục, góp phần ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên đã chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân, trung bình chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đa số cán bộ, đảng viên thông qua học tập, rèn luyện, thể hiện phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định lập trường giai cấp công nhân, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, BTV Huyện ủy Gio Linh chú trọng kiện toàn, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tùy thuộc vào tính chất địa bàn dân cư, đặc điểm kinh tế- xã hội của từng vùng, miền, tính chất công việc của cơ quan, đơn vị để xây dựng loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ năm 2008 đến nay, BTV Huyện ủy đã quyết định giải thể, sáp nhập, thành lập mới các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong đó, giải thể 19 tổ chức cơ sở đảng thuộc khối cơ quan, sáp nhập 14 tổ chức cơ sở đảng các phòng, ban và thành lập mới 2 tổ chức cơ sở đảng ở 2 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Việc tổ chức thành lập hoặc không thành lập chi bộ cơ quan xã, thị trấn do Đảng ủy xã, thị trấn chủ động quyết định, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và phát huy được vai trò trong tổ chức sinh hoạt và hoạt động.

 

Việc “xóa thôn trắng” không có đảng viên và 10 thôn chưa có chi bộ đã được quan tâm. Đến nay, 100% thôn, khu phố có đảng viên và chỉ còn 2 thôn chưa có chi bộ do mới thành lập là thôn Tân Sơn, xã Trung Sơn và thôn Sông Ngân, xã Linh Thượng; không còn thôn, khu phố có chi bộ sinh hoạt ghép. Ngoài ra BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy đảng cơ sở, nhất là đối với những tổ chức đảng hoạt động không hiệu quả, mất đoàn kết hoặc đoàn kết chưa cao,vi phạm kỷ luật đảng. Việc đổi mới về phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được chú trọng, gắn kết quả đánh giá của tổ chức đảng với cá nhân người đứng đầu. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới theo hướng chủ động, có trọng tâm trọng điểm, phát huy được vai trò của người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Từ năm 2008 đến nay không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém. Đặc biệt thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời củng cố, uốn nắn các tổ chức đảng và đảng viên. Việc xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo nghiêm túc, khách quan và có tính giáo dục cao. Nhờ đó đã góp phần vào việc ổn định tình hình, xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vững mạnh, tạo niềm tin trong nhân dân.

 

Việc huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng được chú trọng. Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện phá hoại, xúi giục gây mất đoàn kết nội bộ, gây rối tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Các cấp ủy đảng chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các cơ quan chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động, kịp thời theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh từ quần chúng nhân dân để tham mưu, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị đã thực hiện tốt việc tiếp công dân, người đứng đầu cấp ủy đã tăng cường đối thoại với nhân dân, trực tiếp tiếp nhận và chỉ đạo xử lý các ý kiến, tâm tư nguyện vọng từ nhân dân. Thông qua các hoạt động, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân được tăng cường, dựa vào dân để xây dựng Đảng và quần chúng nhân dân có điều kiện để đóng góp tham gia xây dựng Đảng không ngừng vững mạnh.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức (23/2/2019)
Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (23/2/2019)
40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: VOV, những ký ức không quên (22/2/2019)
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, vì lợi ích đoàn viên và người lao động (22/2/2019)
Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho công nhân viên chức, lao động (22/2/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (22/2/2019)
Tuổi trẻ Quảng Trị sẵn sàng lên đường nhập ngũ (21/2/2019)
Chiến tranh biên giới 1979: Gác lại quá khứ không có nghĩa là quên quá khứ (20/2/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ