Tạo đột phá trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và sinh hoạt đảng


Ngày cập nhật: 05/09/2018 06:51:41

(QT) - Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 16 đảng bộ trực thuộc, 22 đảng bộ bộ phận, 556 tổ chức cơ sở đảng, 2.511chi bộ trực thuộc và 44.111 đảng viên. Vượt qua những khó khăn thử thách, các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh, đặc biệt là có những đột phá mạnh mẽ trong khâu cán bộ, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và sinh hoạt đảng.

 

Cán bộ kỹ thuật trẻ làm chủ công nghệ hiện đại

 

“Bốn hoá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ

 

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng nên các cấp uỷ đảng đã tích cực thực hiện chủ trương “bốn hoá” (trẻ hoá, tiêu chuẩn hoá, thể chế hoá và từng bước nhất thể hoá) trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Thông qua công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp và nhân sự HĐND, UBND qua các nhiệm kỳ, cấp uỷ các cấp đã chú trọng đề ra tiêu chuẩn, yêu cầu phù hợp, cụ thể, theo hướng ngày càng cao đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh. Đây là yếu tố rất quan trọng để tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ và từng bước trẻ hóa cán bộ.

 

Nhờ vậy, công tác quy hoạch cán bộ đã đi vào nền nếp, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực trạng đội ngũ cán bộ của từng địa phương, đơn vị trong từng giai đoạn. Coi trọng mở rộng và phát huy dân chủ trong việc phát hiện nguồn cán bộ để giới thiệu và đưa vào quy hoạch; số lượng quy hoạch mỗi chức danh lãnh đạo, quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cơ bản đảm bảo quy định. Chất lượng cán bộ trong quy hoạch từng bước được nâng lên. Cán bộ đưa vào quy hoạch đều được cấp có thẩm quyền rà soát, đánh giá tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ đào tạo, năng lực công tác, mức độ tín nhiệm. Cơ cấu quy hoạch ngày càng hợp lý hơn, chú ý phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, quan tâm tạo nguồn để có đủ 3 độ tuổi trong quy hoạch; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số được nâng lên. Kết quả quy hoạch cán bộ của các địa phương, đơn vị trong những năm qua đã từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực sự làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, luân chuyển cán bộ.

 

Trên cơ sở kết quả quy hoạch, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; có chính sách, chế độ hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ công chức cơ sở trong diện quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hoá đảm bảo theo yêu cầu đề ra; quan tâm đào tạo các đồng chí trẻ tuổi. Nhờ vậy, chất lượng cấp ủy cơ sở đã được nâng lên rõ nét. Nhiệm kỳ 2015- 2020, cấp ủy cơ sở có 3.488 đồng chí, trong đó 221 đồng chí có trình độ trên đại học, chiếm 6,3%, tăng 4,8%; 2.697 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 77,3%, tăng 28,2% (so với nhiệm kỳ 2005-2010); 426 đồng chí có trình độ trung cấp, chiếm 12,2%. Về trình độ lý luận chính trị, có 866 đồng chí cử nhân, cao cấp, chiếm 24,7%; 2.184 đồng chí trung cấp, chiếm 62,6%; 298 đồng chí sơ cấp, chiếm 8,5%. Bồi dưỡng theo chức danh: 2.970 đồng chí; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng: 3.666 đồng chí.

 

Nhằm tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1618-QĐ/TU ngày 27/2/2015 về việc “phê duyệt Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã”. Hiện nay ở mỗi xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã được bố trí 2 thành viên đề án làm việc không chuyên trách thuộc khối Đảng (Tổ chức-Kiểm tra và Tuyên giáo-Dân vận). Một số địa phương như thành phố Đông Hà, huyện Hải Lăng đã thực hiện hợp đồng 124 sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại các xã, phường, thị trấn và một số phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể. Đến nay, đa số sinh viên này đã dự thi và được tuyển dụng vào công chức hoặc được bầu giữ một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của xã, phường (phó chủ tịch UBND phường, phó bí thư đảng uỷ...).

 

Thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã và địa phương không tổ chức HĐND, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Từ nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh đã chọn 2/10 huyện, thị xã để thực hiện thí điểm đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện; thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở 11/141 xã, phường, thị trấn. Các TCCSĐ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cơ bản đã thực hiện chủ trương đồng chí lãnh đạo cơ quan làm bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐQT, giám đốc đồng thời là bí thư cấp ủy. Nhiệm kỳ 2015-2020, trong tổng số 578 TCCSĐ có 319 đồng chí bí thư là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chiếm 55,19%.

 

Trong các đơn vị thực hiện nhất thể hoá, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương bước đầu đồng bộ, linh hoạt hơn, có sự thống nhất cao hơn trong việc ra nghị quyết của cấp ủy với tổ chức thực hiện nghị quyết của chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ở địa phương, khắc phục được tình trạng trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ hoạt động lãnh đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp ở những đơn vị nhất thể hoá vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao, tiếp tục duy trì vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng thời tăng cường hơn trách nhiệm của cá nhân, nâng cao tính chủ động của đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền các cấp. Đa số các đồng chí đảm nhiệm chức danh nhất thể hóa có trình độ, có khả năng lãnh đạo, điều hành, tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có chiều hướng phát triển tốt.

 

Cấp ủy các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở theo các mục tiêu đề ra, cán bộ ngày càng được trẻ hóa, chuẩn hóa; xây dựng khá hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn đối với mỗi chức danh cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của địa phương, đơn vị việc thực hiện nhất thể hóa đối với một số chức danh cán bộ bước đầu thu được kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ đã được thực hiện đạt kết quả tốt, một số chỉ tiêu đạt cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Trình độ kiến thức, năng lực của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên. Phần lớn cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên kiên định lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng và gương mẫu thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

 

Với phương châm phát triển đảng viên về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng; đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác gắn với củng cố tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ đảng. Quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, chú ý các cơ sở trọng yếu, những nơi còn ít và chưa có đảng viên.

 

Nhờ thực hiện đúng phương châm, giải pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thủ tục chặt chẽ và làm tốt công tác xây dựng kế hoạch nên số lượng đảng viên được kết nạp những năm qua đều đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần giảm nhanh số lượng chi bộ sinh hoạt ghép và thôn, bản chưa có đảng viên; chất lượng đảng viên kết nạp ngày càng được nâng lên. Từ 2008 đến năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 18.566 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 1.857 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 44.111 đảng viên, tăng 15.874 đảng viên (tăng 56,2%) so với năm 2007. Trong số đảng viên được kết nạp hằng năm, tỉ lệ nữ, trong độ tuổi thanh niên, người dân tộc thiểu số, công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế chiếm số lượng khá lớn; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao (năm 2008: 6 thạc sĩ, chiếm 0,38%; 391 đại học, chiếm 24,5% thì đến năm 2017 có 42 thạc sĩ chiếm 2,03% và 992 đại học, chiếm 48,04% so với tổng số đảng viên được kết nạp). Từ kết quả công tác kết nạp đảng viên trong 10 năm qua đã “xoá” được 44 thôn, bản, khu phố chưa có đảng viên, giảm 110 thôn, bản, khu phố có từ 1-2 đảng viên.

 

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm được các cấp uỷ quan tâm, cải tiến phương pháp, vừa đề cao tiêu chuẩn, trách nhiệm, vừa định hướng và động viên đảng viên hăng hái phấn đấu. Bám sát các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, ban thường vụ các thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã kịp thời chỉ đạo các TCCSĐ triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời giao ban tổ chức cấp ủy tham mưu hướng dẫn và trực tiếp theo dõi công tác đánh giá chất lượng ở các TCCSĐ. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm của người đứng đầu; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị; nhận xét, đánh giá của cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú theo Quy định số 76.

 

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm cơ bản phản ánh được chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, phản ánh khá thực chất kết quả hoạt động và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Nhìn chung, công tác phát triển đảng viên được coi trọng, thực hiện đúng phương châm, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực trong việc giảm nhanh số thôn, bản, khu phố chưa có đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép, cơ cấu, trình độ và phân bố đội ngũ đảng viên đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Chất lượng đảng viên được kết nạp ngày càng tăng. Đại đa số đảng viên được rèn luyện, giáo dục, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định đường lối đổi mới đất nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được giao.

 

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng 

 

Để thực hiện các chỉ thị và hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt chi bộ, trong những năm qua, các huyện ủy, thị ủy và thành ủy đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ chỉ đạo, tổ công tác, phân công cấp ủy viên cấp huyện, cấp ủy viên cơ sở và các đồng chí cán bộ là đảng viên về dự, theo dõi sinh hoạt hằng tháng với các chi bộ ở khu dân cư, đồng thời gắn trách nhiệm với chất lượng hoạt động của các chi bộ. Đảng bộ Huyện ủy Cam Lộ đã có chủ trương đưa cán bộ về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn với thời gian là 3 năm. Hiện nay huyện đã có 59 đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời rèn luyện năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Đến nay, 103/103 chi bộ nông thôn có cán bộ đảng viên của các phòng, ban cấp huyện về tham gia sinh hoạt, là bước đột phá mới của huyện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, để các chi bộ nông thôn thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở thôn, bản, khu phố. Bí thư Huyện ủy Cam Lộ Đào Mạnh Hùng khẳng định: “Đây là giải pháp tích cực được các chi bộ ở khu dân cư đánh giá cao, qua thực hiện đã giúp cho chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề xuất kịp thời những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết ở cơ sở. Riêng đối với cán bộ được phân công về dự họp có điều kiện tiếp xúc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cơ sở để từ đó tham mưu tập thể lãnh đạo kịp thời và sát hơn, là cầu nối thông tin giữa huyện và cơ sở”.

 

Đặc biệt có nhiều xã phường, thị trấn đã thành lập tổ công tác về chỉ đạo tham dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư do đồng chí cấp uỷ viên cấp huyện chỉ đạo xã làm tổ trưởng; phân công các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ Mặt trận, đoàn thể, giáo viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong công tác đảng về tham gia sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn, bản có ít đảng viên để vừa củng cố, phát triển chi bộ, nâng cao năng lực cho đảng viên đồng thời giúp chi bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội ở địa phương.

 

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ trực thuộc quan tâm chỉ đạo. Hằng năm, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đều mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực công tác, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng kỹ năng của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, điều hành cuộc họp. Một số cấp uỷ đã tổ chức các cuộc thi “Bí thư chi bộ giỏi’”, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ.

 

Việc duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi uỷ, chi bộ có chuyển biến hơn trước. Trong sinh hoạt đã có sổ ghi biên bản họp chi bộ, có thư ký ghi chép các ý kiến thảo luận và cuối buổi sinh hoạt có thông qua nghị quyết, nhiệm vụ, ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì; trên 87% đảng viên khu vực cơ quan hành chính, sự nghiệp có sổ ghi chép, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt 80% trở lên. Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tập trung những nội dung có liên quan đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết hoặc kết luận của kỳ họp trước, đã chú ý thảo luận, từng giải pháp triển khai nhiệm vụ tháng sau. Một số chi bộ đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời có biện pháp giúp đỡ những đảng viên có khuyết điểm hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.

 

Bám sát hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung khá phong phú, sát thực, hình thức đa dạng, bình quân các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề từ 2 đến 3 lần/năm. Ngoài nội dung sinh hoạt chuyên đề chung, xuyên suốt đó là các chuyên đề về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các chi bộ lựa chọn các chuyên đề gắn với những yêu cầu cần thiết của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Nhờ đổi mới mạnh mẽ hình thức, nội dung nên chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của TCCSĐ và của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Dân chủ trong sinh hoạt đảng được mở rộng, qua đó đã nâng cao trình độ, nhận thức, tạo điều kiện để đảng viên hiểu và thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của chi bộ và của cấp uỷ cấp trên. Các chi bộ đã thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị ở thôn, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

 Hồ Nguyên Kha

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức (23/2/2019)
Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (23/2/2019)
40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc: VOV, những ký ức không quên (22/2/2019)
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, vì lợi ích đoàn viên và người lao động (22/2/2019)
Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho công nhân viên chức, lao động (22/2/2019)
Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị - một nhiệm kì sôi động (22/2/2019)
Tuổi trẻ Quảng Trị sẵn sàng lên đường nhập ngũ (21/2/2019)
Chiến tranh biên giới 1979: Gác lại quá khứ không có nghĩa là quên quá khứ (20/2/2019)
Tạo đột phá về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (20/2/2019)
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ