Triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng


Ngày cập nhật: 07/08/2018 05:23:35

(QT) - Trong những năm qua, các cấp, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

 

Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ, các tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã ban hành chương trình kế hoạch công tác chuyên môn, trong đó có công tác PCTN. Công khai chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ...Việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập đã được triển khai nghiêm túc. Đến nay các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc thực hiện kê khai, công khai kết quả kê khai minh bạch tài sản năm 2017; có 58/58 cơ quan, đơn vị đã có báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập; 7.039/7.133 người đã kê khai, công khai minh bạch tài sản thu nhập, đạt tỷ lệ 98,7% số người phải kê khai, công khai. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách đã được coi trọng. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo Nghị định 158/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 08/CT-UBND, ngày 24/6/2008, của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 158 được chú trọng. Theo đó các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã ban hành các kế hoạch, đề án chuyển đổi vị trí công tác tại đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 221 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác.

 

Để công tác phòng ngừa tham nhũng mang lại hiệu quả tích cực cần phải thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định về quản lý kinh tế- xã hội, quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khả thi, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, hạn chế tối đa những kẻ hở cho hành vi tham nhũng nảy sinh. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, sửa đổi, bãi bỏ và ban hành các văn bản mới nhằm tháo gỡ khó khăn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật. Tổ chức ký cam kết không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ các cơ quan có chức năng PCTN. Ban hành các quy định, đề án về công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc biệt là xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng nội dung, lộ trình đề ra trong chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong công tác tổ chức-cán bộ, nhất là về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các chức danh được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đúng quy định. Chỉ đạo, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thực hiện việc rà soát kết luận các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội trên địa bàn; nghiên cứu thực hiện cơ chế mua tin tố giác tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương.

 

Xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức để xảy ra sai phạm làm phát sinh đơn, thư, trách nhiệm cụ thể của tổ chức, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc để lộ bí mật thông tin cá nhân, thiếu trách nhiệm và tắc trách trong bảo vệ người khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất. Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng. Việc đấu tranh phải bền bỉ, kiên trì, đấu tranh liên tục, lâu dài, có quyết tâm chính trị cao. Đặc biệt là coi trọng và làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm của mình, từ đó ủng hộ, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm… Đồng thời tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân đối với công tác PCTN để có những hoạt động thiết thực trong phòng ngừa. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát và phản biện xã hội để phát hiện các hành vi tham nhũng, tội phạm về quản lý kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, ngân hàng, tín dụng... nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực và hiệu quả về công tác PCTN trên địa bàn.

 

Tân Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ