Chuyển biến tích cực về công tác cải cách tư pháp


Ngày cập nhật: 07/08/2018 05:20:21

* Phan Văn Phụng, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị

 

(QT) - Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Quảng Trị đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác CCTP. Tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 6/4/2018 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 5/4/2016 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

 

 

Nhiều vụ án được xét xử công khai, tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp. Ảnh: H.N.K

 

Theo đó, các cơ quan tư pháp tỉnh đã tập trung lãnh đạo việc triển khai thi hành các đạo luật tư pháp có hiệu lực từ ngày 1/1/2018; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giám định tư pháp. Các cơ quan tư pháp tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng chương trình công tác CCTP năm 2018 phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, tạo được chuyển biến tích cực. Các ban chỉ đạo CCTP cấp huyện đã thành lập tổ giúp việc, xây dựng chương trình công tác CCTP năm 2018 và tham mưu, giúp cấp uỷ huyện chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác CCTP ở địa phương.

 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban định kỳ để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo hoạt động đối với các cơ quan nội chính, các cơ quan tư pháp; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phúc Liêm ở thị xã Quảng Trị, ông Phan Chí Lộc, bà Hồ Thị Sương ở thành phố Đông Hà; chủ trương xét xử vụ án Phan Chí Lộc yêu cầu bồi thường oan sai; vụ sai phạm ở xã Vĩnh Thành và Trung tâm Giống cây trồng- vật nuôi tỉnh; chủ trì họp với Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh để bàn biện pháp xử lý vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Sương. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức thi hành án vụ việc đã tạm dừng thi hành án 7 lần ở Hải Lăng; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh triển khai nối mạng trực tuyến các phiên tòa. Cử cán bộ dự theo dõi các phiên tòa xét xử các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời nắm, tổng hợp một số vụ việc nổi lên trên địa bàn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đôn đốc các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; giải quyết kịp thời các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa và đẩy mạnh việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tiến hành tố tụng và hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyền chủ trương nhiệm vụ CCTP.

 

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCTP được xác định trong các văn kiện của Đảng, các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác CCTP của Bộ Công an và BCĐ CCTP tỉnh, góp phần xây dựng cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong lực lượng Công an tỉnh hoạt động hiệu quả. Viện KSND tỉnh thực hiện nghiêm túc chủ trương kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy làm việc; từng bước thực hiện kiện toàn, chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát hai cấp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, giảm đầu mối; rà soát khối lượng công việc để phân bổ lại biên chế đối với các đơn vị. Tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CTVKSTC, Chỉ thị số 04/CT-VKSTC của Viện KSND tối cao, về tăng cường các biện pháp phòng chống oan sai và khâu công tác đột phá năm 2018 của ngành “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm”, không để xảy ra việc đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố, không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; nâng cao trách nhiệm trong phê chuẩn các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Chủ động đề ra các yêu cầu điều tra; phối hợp với cơ quan điều tra cùng cấp chú trọng nâng cao chất lượng điều tra các vụ án. TAND hai cấp đã triển khai thực hiện xây dựng mô hình phòng xét xử mới; theo đó sắp xếp lại vị trí của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa tại phòng xét xử. Đã công bố 312 bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực trên cổng thông tin điện tử. Việc thực hiện công bố bản án, quyết định đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và giám sát của nhân dân vào hoạt động của tòa án. TAND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm với Viện KSND tỉnh; ký kết quy chế về việc phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất với Sở Tài nguyên và Môi trường. TAND hai cấp đã thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nâng cao chất lượng xét xử, tạo chuyển biến trong công tác xét xử các vụ án theo tinh thần CCTP, phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng mới. Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/ CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THADS tỉnh xây dựng đề án “Một số chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp giai đoạn 2018-2021” trình HĐND tỉnh.

 

Nhìn chung, công tác CCTP tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan tư pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả. Hoạt động giám sát của HĐND các cấp đối với việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp ở địa phương được chú trọng. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử nâng lên và được gắn với tinh thần CCTP, không để xảy ra các sai sót nghiêm trọng; không có oan sai, bỏ lọt tội phạm; không còn tình trạng án tuyên không rõ ràng dẫn đến khó thi hành án. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp giải quyết tốt về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt thực hiện các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ CCTP nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ cụ thể nêu trong Chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2016-2021 của BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, nhất là những nội dung chuyên sâu, những quy định mới cho cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ trong các cơ quan tư pháp nhằm bảo đảm thống nhất nhận thức, thực hiện có hiệu quả cao nhất. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu CCTP.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU ngày 5/4/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp” và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 4/12/2014 của BTV Tỉnh uỷ thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp. Cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo đối với các cơ quan tư pháp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp của tỉnh vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ luật sư khi tham gia tố tụng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 về ban hành đề án ”Phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 21/1/2013 về triển khai thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đổi mới và tăng cường hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, thành phố, thị xã, huyện đối với các cơ quan tư pháp bảo đảm thiết thực, trọng tâm. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về công tác CCTP theo đúng chiến lược CCTP đến năm 2020 của Bộ Chính trị.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ