Tinh giản biên chế ở Quảng Trị, 3 năm nhìn lại


Ngày cập nhật: 02/08/2018 07:03:17

(QT) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

 

Nghị quyết số 39 ra đời với mục tiêu như trên và nhiều quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp mới được đúc rút sau 8 năm triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 9/2/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ “về chính sách tinh giản biên chế” đã mang đến kỳ vọng rất lớn. Vì vậy, kết quả qua 3 năm thực hiện nghị quyết luôn là vấn đề được các cấp, ngành và dư luận quan tâm.

 

3 năm qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Quảng Trị đã nhận thức rõ hơn về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, nguyên tắc, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn để thực hiện; tích cực triển khai chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện. Hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng đảm bảo đến năm 2021 tất cả các cơ quan, đơn vị phải giảm tối thiếu 10% biên chế được giao năm 2015. Quan tâm đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng (dừng tuyển dụng ở một số vị trí không cấp thiết để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, tập trung tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các đối tượng thuộc diện thu hút, tạo nguồn); đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ (thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ thông qua Bộ tiêu chí đánh giá, lấy ý kiến cấp dưới khi đánh giá lãnh đạo cấp trên). Tích cực rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để tinh giản biên chế, như sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan Hội Nông dân tỉnh từ 5 đơn vị trực thuộc xuống còn 3 đơn vị trực thuộc; giải thể 9 công đoàn giáo dục cấp huyện và 2 công đoàn ngành; sáp nhập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các hội xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện...

 

Bằng những việc làm thiết thực và tích cực đó, đến nay toàn tỉnh đã tinh giản được 772 người (trong đó khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giảm 19 người; khối hành chính Nhà nước giảm 95 người; khối đơn vị sự nghiệp công lập giảm 658 người). Qua đó bước đầu tạo điều kiện để bổ sung, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiết kiệm, giảm chi thường xuyên để tập trung chi cho đầu tư phát triển.

 

Tuy nhiên, về tổng thể việc tinh giản biên chế của tỉnh chưa đạt được yêu cầu đề ra. Nghị quyết số 39 yêu cầu trong 7 năm (2015 - 2021) tất cả các cơ quan, đơn vị phải giảm tối thiếu 10% biên chế được giao năm 2015; đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa. Như vậy, chỉ tính mức tối thiểu là phải giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015 thì từ năm 2015 đến năm 2021 tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh phải giảm 2.100 người (khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 113 người; khối hành chính Nhà nước 201 người; khối đơn vị sự nghiệp công lập 1.786 người). Song, mặc dù đã qua nửa thời gian thực hiện nhưng mới giảm được 772 người, chỉ đạt 36,76% so với yêu cầu đề ra và 64,10% chỉ tiêu tinh giản trung bình hằng năm. Ngoài ra, đối tượng tinh giản biên chế chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu; chưa có giải pháp hữu hiệu để tinh giản những đối tượng có trình độ đào tạo không phù hợp hoặc không đạt tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn; chưa thật sự quyết liệt để tinh giản những người năng lực hạn chế do nể nang trong nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm và những người sức khỏe yếu do vẫn còn tâm lý duy tình trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ...

 

Những hạn chế nêu trên, bên cạnh việc do hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc thực hiện tinh giản biên chế có nội dung chưa sát với thực tế, nhưng chậm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, còn xuất phát từ việc một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế nên chưa quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế chưa được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; chế tài xử lý chưa đủ mạnh và chưa có chế tài xử lý đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị thực hiện không nghiêm.

 

Vậy nên, nhiệm vụ tinh giản biên chế đặt ra cho thời gian còn lại là khá nặng nề, với mỗi năm trung bình phải tinh giản hơn 300 người, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ và giải pháp mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra:

 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện tinh giản biên chế; đảm bảo đến năm 2021 biên chế của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.

 

Hai là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị “về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021”, Nghị định số 108/2014/NĐ- CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ “về chính sách tinh giản biên chế”.

 

Ba là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trước khi kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và giao biên chế cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp theo thẩm quyền đã được phân cấp, phải báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Bốn là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết thúc các tổ chức hoạt động không hiệu quả hoặc không hoạt động, không thành lập mới các tổ chức trung gian. Quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế; trường hợp đặc biệt được giao nhiệm vụ mới thì phải có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhưng về biên chế các địa phương, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao.

 

Năm là, tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động của địa phương, đơn vị; khẩn trương đề xuất tinh giản biên chế đối với các đối tượng thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ “về chính sách tinh giản biên chế”. Trường hợp địa phương, đơn vị có đối tượng cần tinh giản mà cố tình bao che, giấu diếm, không chủ động báo cáo, đề xuất tinh giản, nếu qua theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện được sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

 

Sáu là, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế. Lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hằng năm, nhiệm kỳ đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và các cá nhân khác có liên quan. Kịp thời sơ kết, tổng kết và xử lý nghiêm những nơi thực hiện không tốt và khen thưởng những nơi làm tốt, nhất là người đứng đầu.

 

Tinh giản biên chế là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh và người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trong việc đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế mới có thể thực hiện được yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế được giao so với năm 2015.

 

Trần Nhật Quang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
GS, TS Phạm Tất Donng viết trên báo Dân trí: "....thế giới đã qua “ga nông nghiệp” từ lâu, đã qua “ga công nghiệp”, “ga kinh tế tri thức” rồi đang tiến vào “ga Industry 4.0”. Đoàn tàu giáo dục Việt Nam vẫn đỗ ở “ga nông nghiệp”. .Xin hỏi, với "đoàn tầu đó", với năng suất lao động chỉ bằng 83 của Lào thì bài toán tinh giản biên chế ở một số nơi có tính đến yếu tố này chưa? Khi nào đoàn tàu rời ga Nông nghiệp, khi nào đến ga công nghiệp, sẽ còn hành khách đến ga kinh tế tri thức và 4.0 không?
Lê Ng?c Lang - 06/08/2018 11:30:00 SA

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ