Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới


Ngày cập nhật: 01/08/2018 07:09:44

* Hồ Đại Nam, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

 

(QT) - Cách đây tròn 88 năm, ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

 

Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Trong suốt 88 năm song hành cùng dân tộc, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đầy hy sinh gian khổ, những cán bộ tuyên truyền của Đảng luôn thể hiện ý chí kiên cường và niềm tin son sắt vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, bằng các phương pháp linh hoạt, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

 

Bám rễ từ mạch nguồn, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của tỉnh Quảng Trị đã hòa vào dòng chủ lưu của Đảng đưa toàn dân hướng tới bến bờ hạnh phúc, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Tuy tên gọi, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ có khác nhau, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng bộ tỉnh trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt. Ngành Tuyên giáo đã ghi đậm dấu ấn trên những trang vàng của Đảng bộ tỉnh.


 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Phan Ngân

 

Từ sau ngày tỉnh Quảng Trị được tái lập, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn ban đầu, ngành Tuyên giáo đã sớm làm chủ trận địa tư tưởng, từng bước đổi mới phương pháp công tác, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, bám sát “hơi thở” cuộc sống để dự báo, định hướng; hướng mạnh về cơ sở, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn.

 

Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản và quản lý lễ hội được tăng cường, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Là cơ quan chuyên trách tham mưu cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện gắn với các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đạt được những kết quả quan trọng; góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ và “đơn đặt hàng” của Thường trực Tỉnh ủy đối với ngành Tuyên giáo tại phiên làm việc đầu năm 2018, đặc biệt là yêu cầu: Công tác Tuyên giáo phải đi trước mở đường, định hướng tư tưởng, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Ngành Tuyên giáo phải xây dựng, củng cố được niềm tin, tạo ra được sức mạnh từ bên trong, nhân lên khát vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xác định các mục tiêu cần đạt, đề ra các giải pháp đồng bộ và triển khai chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Bằng nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, 6 tháng đầu năm 2018, công tác Tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực; nhiều cách làm mới, sáng tạo bước đầu đã khẳng định hướng đi đúng, đem lại kết quả, hiệu quả cụ thể. Tại hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ngành Tuyên giáo Quảng Trị được nhiều lần nhắc đến như là điểm sáng với những cách làm hay, sáng tạo.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc; phối hợp các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu, tiến độ công việc trong lĩnh vực Tuyên giáo đề ra từ đầu năm. Nét mới trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 đó là:

 

Trong công tác tuyên truyền, bên cạnh phát huy hiệu quả các công cụ truyền thống như chuyển tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng… ngành Tuyên giáo đã từng bước chiếm lĩnh trận địa tuyên truyền trên không gian mạng - địa hạt hết sức quan trọng trong xu thế bùng nổ thông tin và sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ban đã xây dựng “Quy định về việc vận hành và cung cấp thông tin cho trang Facebook Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị” và đưa trang Facebook Tuyên giáo Quảng Trị vào hoạt động, chuyển tải, chia sẻ kịp thời thông tin cần tuyên truyền, định hướng dư luận đến đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân.

 

Trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội” và “ Quy định về việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí”. Đây là các văn bản quan trọng, góp phần tạo hành lang, đưa công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, phối hợp trong quản lý, chỉ đạo hoạt động báo chí giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước đi vào nền nếp.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh duy trì đều đặn và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giao ban báo chí định kỳ, cung cấp thông tin nhiều hơn cho các cơ quan báo chí; giải đáp, xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm báo trên địa bàn tỉnh, nhất là đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn đối với sự phát triển của quê hương Quảng Trị, số lượng tin, bài thiếu tính xây dựng trong quý II/2018 giảm nhiều so với trước.

 

Công tác cập nhật lý luận, kiến thức mới được triển khai tích cực. Ban đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng khung chương trình, kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận, kiến thức mới cho cán bộ thuộc đối tượng 3 (diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) và đối tượng 4 (diện Ban Thường vụ cấp huyện và tương đương quản lý) trong năm 2018, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để triển khai thực hiện. Đây là giải pháp thiết thực góp phần khắc phục biểu hiện “ngại học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước” (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng).

 

Từ thực tiễn những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên”. Ban cũng đang triển khai thực hiện biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000-2015” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thành đề cương chi tiết đề tài khoa học cấp tỉnh “Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, đây là công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn trong việc góp phần phát huy “sức mạnh mềm” của con người Quảng Trị.

 

Công tác dư luận xã hội tiếp tục được triển khai bài bản và phát huy tác dụng giúp Thường trực Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý các vụ việc dư luận quan tâm. 6 tháng đầu năm, qua đường dây tiếp nhận thông tin, Ban đã tiếp nhận 431 thông tin phản ánh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý 34 nội dung, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh. Để giúp cho các cấp ủy đảng trong đánh giá tình hình, tiếp tục triển khai Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai điều tra dư luận xã hội chuyên đề về vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; trong đó có nội dung đo lường mức độ phổ biến một số biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ Đảng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản gợi ý, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó mẫu “Bản đăng ký và cam kết cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”” được cơ sở đánh giá cao, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

 

Hoạt động của tổ giúp việc 94 có nhiều nét mới. Ban đã ban hành Công văn số 519-CV/BTGTU ngày 26/2/2018 “Về việc chấn chỉnh cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội”, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quán triệt, chấn chỉnh cán bộ, đảng viên khi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng xã hội. Bộ phận thường trực Tổ giúp việc 94 đã hoạt động nền nếp, chuyên nghiệp hơn. Tổ giúp việc 94 thường xuyên theo dõi các trang mạng phản động, các phần tử bất mãn, chống đối chế độ, phát hiện các trang Facebook cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy và phối hợp các cơ quan chức năng chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Thông qua mạng xã hội để định hướng, giải thích, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, thổi phồng vụ việc, các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

 

Thành tựu đạt được qua các thời kỳ là hành trang quý, điểm tựa vững chắc để ngành Tuyên giáo cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững tin bước vào thời kỳ mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được rất đáng tự hào, công tác tuyên giáo vẫn còn những hạn chế, khiếm khuyết. Cùng với việc tăng cường âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và công nghệ đang đặt ra những thách thức lớn đối với công tác tuyên giáo hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, ngành Tuyên giáo của tỉnh phải tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong thời gian tới tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

 

Một là tham mưu cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác tư tưởng, “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề cập. Chú trọng công tác giáo dục, cập nhật lý luận, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai nội dung xây dựng đảng về đạo đức với những cách làm phù hợp, đem lại kết quả, hiệu quả thiết thực.

 

Hai là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, mọi binh chủng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chú trọng đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng theo trình độ, nghề nghiệp, thành phần, dân tộc, giới tính, vùng miền. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên không gian mạng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có các giải pháp nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, khắc phục biểu hiện “nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

 

Ba là nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì nền nếp hoạt động giao ban công tác Tuyên giáo, giao ban báo chí, cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí. Tăng cường thông tin hai chiều, công khai trong cung cấp thông tin. Chủ động đi trước trong việc nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là dư luận trên các trang mạng; dự báo diễn biến tư tưởng, từ đó tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Bốn là sớm hoàn thành và triển khai các ứng dụng của các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; gắn kết quả thực hiện bản cam kết của người đứng đầu, bản cam kết và đăng ký cá nhân của đảng viên hằng năm với phân loại đảng viên, cán bộ công chức cuối năm.

 

Năm là làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 6 và 7, khóa XII, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 86 - KH/TU ngày 7/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác xây dựng vị trí việc làm, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo hướng dẫn của Trung ương và đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Trước những yêu cầu mới và nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁCLượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ