Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XVIII đề ra


Ngày cập nhật: 12/07/2018 06:47:47

(QT) - Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Linh và cấp ủy trực thuộc đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa nội dung nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận các hội nghị Trung ương, Tỉnh ủy làm cơ sở để các cấp, các ngành cụ thể hoá và tổ chức thực hiện.

 

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị đã ban hành kế hoạch cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện. Năm 2016, năm đầu của nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện và BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo đối với công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là việc chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí nhân sự của HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo xây dựng và ban hành nghị quyết về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 và nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản những nội dung công việc còn tồn đọng từ nhiều năm trước trên các lĩnh vực như đất đai, chính sách, tài chính.

 

Năm 2017, Huyện ủy, BTV Huyện ủy tiếp tục xác định những công việc trọng tâm, các khâu đột phá, đồng thời cam kết với BTV Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo như: xây dựng CCN Cửa Tùng; phối hợp với các ngành của tỉnh để thu hút đầu tư vào KCN Tây Bắc Hồ Xá; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của huyện; phối hợp với các ngành cấp tỉnh để đẩy nhanh công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất và ổn định đời sống; chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững đối với 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà mà trọng tâm là 11 bản khó khăn. Năm 2018, Huyện ủy, BTV Huyện ủy xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo đó là tăng cường kêu gọi, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng vùng sản xuất lúa, dứa, ớt và các loại cây ăn quả tập trung; tiếp tục triển khai đề án giảm nghèo cho 11 bản khó khăn của huyện thông qua việc hỗ trợ KHKT, giống cây, con, chỉ đạo việc giao đất sản xuất cho người dân... Phát động phong trào thi đua 20 tháng cao điểm với những công trình, phần việc cụ thể hướng tới kỷ niệm 65 năm truyền thống Vĩnh Linh.

 

Với quan điểm chỉ đạo, tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát kinh tế; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, lĩnh vực mang tính đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, UBND huyện đã tích cực làm việc với các sở, ngành để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, kêu gọi, hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn. Tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho cán bộ, nông dân, xã viên các HTX. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo khoa học để chuyển giao KHKT và định hướng thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp. Về khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra, BTV Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời có các giải pháp hỗ trợ nhân dân các xã bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng và an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng, diễn biến phức tạp. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã bị ảnh hưởng xây dựng các đề án, các giải pháp chuyển đổi sinh kế, khôi phục và phát triển sản xuất cho nhân dân vùng biển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống kê, rà soát, đánh giá thiệt hại, tổ chức bồi thường thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

 

Tập huấn khai thác mủ cao su ở Vĩnh Linh - Ảnh: PM

 

BTV, Thường trực Huyện ủy tăng cường đi cơ sở, bám sát cơ sở để nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm. Từ sau đại hội đến tháng 12/2017, BTV, Thường trực Huyện ủy tổ chức 24 lượt đi cơ sở nắm tình hình sản xuất CN,TTCN, du lịch, sản xuất nông nghiệp, tiến độ thi công một số công trình, dự án, chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, công tác quy hoạch xây dựng bãi rác tập trung của huyện...Tổ chức 15 cuộc làm việc với các đảng ủy trực thuộc và các phòng, ban liên quan đến những lĩnh vực, nội dung cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Tổ chức 223 đoàn kiểm tra, 69 đoàn giám sát đối với BTV và cấp ủy trực thuộc. Qua hoạt động đi cơ sở, làm việc với các cấp ủy, địa phương, đơn vị và thực hiện công tác giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, tham gia ý kiến giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 

Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. Chỉ đạo xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý; đồng thời hướng dẫn các cấp ủy xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện cấp ủy cơ sở quản lý. Có thể khẳng định đây là điểm mới trong công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng đối với cán bộ, từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ. Bước đầu tạo không khí dân chủ, công khai trong đánh giá cán bộ, đảng viên. Hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện.

 

BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 29- KH/HU để triển khai thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU về tổ chức diễn đàn “Nâng cao vai trò của chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo và các Ban Đảng Huyện ủy ban hành hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức diễn đàn theo chủ đề năm 2017 và 2018 đã được các cấp ủy trực thuộc triển khai đến các chi bộ đảng, tạo được nét mới trong sinh hoạt đảng, có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của chi bộ đảng, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng. Xây dựng và triển khai đến các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị Hướng dẫn số 06- HD/HU về tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu của tháng theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay hoạt động sinh hoạt tư tưởng dưới cờ đã thực sự đi vào nền nếp và có chiều sâu.

 

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp về phát triển đảng viên trong các đối tượng là nông dân, công nhân, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến nay đã thành lập được 5 tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. BTV, Thường trực Huyện ủy thực hiện điều hành các hoạt động theo đúng quy chế làm việc, không ngừng đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, nêu gương đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; chọn việc, chọn lĩnh vực khó để tập trung chỉ đạo.

 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ và toàn diện. Nâng cao chất lượng triển khai, nghiên cứu, học tập nghị quyết...Sau học tập, các cấp ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị...Công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện. Đội ngũ BCV Huyện ủy và cộng tác viên dư luận xã hội đã duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt, nắm bắt, cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội đã góp phần giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác cán bộ. Thực hiện đảm bảo quy trình, quy định việc chỉ định, chuẩn y, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy và cấp ủy các cấp quản lý. Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác đánh giá cán bộ thông qua việc xây dựng quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV Huyện uỷ quản lý trên tinh thần đánh giá cán bộ phải được lượng hóa bằng các tiêu chí và đảm bảo tính khoa học, phù hợp với từng chức danh, giúp cho BTV và cấp uỷ các địa phương có căn cứ, cơ sở để đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý, khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ một cách chung chung, phiến diện hoặc chủ quan, cảm tính. Việc thi hành kỷ luật trong đảng nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

 

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. BTV Huyện ủy ban hành 3 chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy đối với lĩnh vực nội chính. Chỉ đạo thành lập Tổ tham mưu giúp việc cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, thành lập BCĐ cải cách tư pháp cấp huyện, Tổ giúp việc cấp ủy phòng, chống diễn biến hòa bình (Tổ 94), Tổ rà soát văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp ủy...Thường trực Huyện uỷ duy trì giao ban công tác nội chính hằng quý theo quy chế. Lãnh đạo các cơ quan nội chính, các cơ quan tư pháp phối hợp giải quyết tốt các vụ án, vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vụ việc tại xã Vĩnh Thành. BTV, Thường trực Huyện ủy đã giải quyết, chỉ đạo rà soát giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân hoặc khi có dư luận phản ánh và thông tin trên báo chí đã kịp thời xử lý, ổn định tình hình. Từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, thiết thực và gắn với cơ sở. Chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, bước đầu tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở.

 

Mặc dù BTV, Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thể hiện quyết tâm đổi mới, phục vụ nhân dân để chuyển biến tình hình, song tinh thần này chưa thật sự đi sâu vào nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành chức năng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, công tác tham mưu của một số ngành chưa được phát huy tốt, nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Một số cấp uỷ chưa đi sâu quán triệt, cụ thể hóa những quan điểm, giải pháp mới trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN. Công tác tham mưu, dự báo tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn thiếu chủ động. Một số dự án, hạng mục công trình xây dựng cơ bản do thiếu nguồn vốn, thiếu cơ chế chính sách nên chưa được triển khai. Kinh tế của huyện tuy có phát triển nhưng tính bền vững không cao, còn lệ thuộc nhiều các yếu tố về thời tiết, khí hậu, nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án. Công tác cải cách hành chính gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung chưa đạt yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực xã hội vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ một số nơi còn hạn chế về nhân sự là cán bộ trẻ, nữ. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT chưa cao. Một số nơi chưa nắm chắc tình hình, chưa chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với đảng viên có khuyết điểm qua phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm còn chậm. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi chưa thực sự hiệu quả; hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa thực sự rõ nét. Việc thực hiện quy chế dân chủ có nơi thực hiện chưa tốt dẫn đến việc khiếu nại, khiếu kiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Vì vậy để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, trong thời gian tới các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở phải nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của chính quyền. Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời linh hoạt trong xử lý công việc; sâu sát, sáng tạo, chủ động trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết trong cấp ủy, thường trực, BTV cấp ủy. Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Huy động có hiệu quả cao nhất các nguồn lực đầu tư xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào CCN Cửa Tùng, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp... Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm gắn với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

 

Phan Ngọc Tư, TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ngày hội thắt chặt thêm tình nghĩa xóm làng (16/11/2018)
Nhà Thiếu nhi Quảng Trị, 25 năm xây dựng và trưởng thành (16/11/2018)
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong xây dựng quê hương (16/11/2018)
Nét nổi bật trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh (15/11/2018)
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Triệu Phong (15/11/2018)
Xây dựng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ là vấn đề quan trọng hàng đầu để phòng ngừa tham nhũng (14/11/2018)
Những nét mới trong các tác phẩm báo chí dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2018 (14/11/2018)
Tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (13/11/2018)
Xử lý trí thức - đảng viên sai phạm không phải là kỳ thị cả đội ngũ (12/11/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ