Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội


Ngày cập nhật: 20/03/2017 06:14:31

(QT) - Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể. Đây cũng là một trong những đặc trưng để thực thi dân chủ, nền dân chủ thực sự của dân, do dân, vì dân. Trong hoạt động của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội bằng những hoạt động thiết thực.

 

Nhựa hóa giao thông nông thôn ở Hải Lăng -Ảnh: HỒ CẦU

 

Thực hiện hoạt động giám sát, thời gian qua, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 7 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 5 cuộc giám sát. Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Chẳng hạn như Hội LHPN tỉnh đã thực hiện 4 cuộc giám sát về một số nội dung chủ yếu như: Giám sát việc thực hiện Nghị định 56/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp đảm bảo cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; giám sát thực hiện chính sách đối với nữ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn...

 

 LĐLĐ tỉnh tổ chức giám sát về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động tại một số doanh nghiệp; giám sát kết quả thu BHXH, BHYT bắt buộc với đối tượng là công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp; giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc... Hội Nông dân tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Giám sát việc huy động sự đóng góp của nông dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh...

 

Bên cạnh đó, UBMTTQVN tỉnh cũng đã thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo MTTQVN các cấp lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân; đến việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân mà nhân dân có nhiều kiến nghị, đề xuất. Trong thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề, UBMTTQVN tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả một số chuyên đề chủ yếu như: Giám sát thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách đối với người có công với cách mạng.

 

Thực hiện chuyên đề giám sát quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể như: Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng đồ án quy hoạch, đề án; công tác huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi, đền bù đất đai, tài sản của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới...Qua giám sát đã đánh giá 4 ưu điểm nổi bật và 6 hạn chế trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Từ đó đã kiến nghị 20 ý kiến đến Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các ngành liên quan nhằm khắc phục những hạn chế, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực hiện của địa phương.

 

Hoạt động giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được triển khai có hiệu quả. Đối với chuyên đề giám sát việc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện giám sát việc điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 tại 6 điểm của các huyện Gio Linh, Đakrông và thị xã Quảng Trị, qua đó đề xuất 26 ý kiến, kiến nghị với các cấp, các ngành trong việc thực hiện.

 

Bên cạnh việc thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND giám sát 57 cuộc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức 21 cuộc kiểm tra nhà tạm giữ, trại tạm giam theo quy chế... Tham gia với đoàn giám sát Ủy ban Trung ương MTTQVN về sự cố môi trường biển tại Quảng Trị, về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh...

 

Thực hiện vận động nhân dân giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hoạt động phản biện xã hội được UBMT các cấp quan tâm, chủ động, tích cực tham gia, các ý kiến đóng góp của Mặt trận ngày càng chất lượng, hiệu quả. Thời gian qua, UBMT các cấp trong tỉnh đã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham gia tích cực, có trách nhiệm việc xây dựng chính sách, pháp luật, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Thường trực UBMT tỉnh đã tham gia dự thảo các bộ luật, dự thảo nghị quyết của cấp ủy đảng và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đến địa phương, các đề án, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ban, ngành khác.

 

Đã tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản liên quan theo yêu cầu của Trung ương. Tham gia góp ý kiến vào dự thảo các bộ luật như: Luật MTTQVN (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi)... Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội đồng tư vấn UBMTTQVN tỉnh tham gia trên 90 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật từ trung ương đến địa phương... Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tiến hành tham gia ý kiến thẩm định trên 60 đề án, dự án đầu tư công về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh đó, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã cũng đã tập trung phản biện các chương trình, đề án, dự án về kinh tế, xã hội có liên quan thiết thực tới người dân tại địa phương như dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội; Nghị quyết xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cấp ủy các cấp... Trên cơ sở những kết quả đạt được từ hoạt động giám sát và phản biện xã hội, trong năm 2017, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

 

Trong thực hiện giám sát chuyên đề sẽ tập trung vào một số nội dung như giám sát việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; giám sát chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong hoạt động phản biện sẽ tham gia góp ý kiến vào các dự thảo luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định, quy chế, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội từ trung ương đến địa phương...

 

Thanh Lê

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) (21/11/2017)
Thông báo báo chí về kết quả kỳ họp của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị (20/11/2017)
Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh thi đua học tập và làm theo lời Bác (20/11/2017)
Cơ hội nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế (18/11/2017)
Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2017): Tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân (16/11/2017)
Nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm (16/11/2017)
Từ nghị trường đến thực tiễn cuộc sống (15/11/2017)
Hiệu quả từ các “tổ chống độc” (15/11/2017)
Sự tác động của “diễn biến hòa bình” tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (15/11/2017)Lượt truy cậpTrực tuyến

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ